Print this page

Маргарита Милчева Натова

Институт

Институт по механика - БАН

Направление

Физико-химична механика

Секция

Формиране на полимерни композити

Тел:: (02) 979 64 17

е-mail: mnatova@yahoo.com

mnatova@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

Доктор, Централна лаборатория по физико-химична механика - БАН, 1990

Доцент, Централна лаборатория по физико-химична механика - БАН, 2002

Области на професионален интерес (ключови думи):

 • Формиране, изследване и оценяване на полимери и усилени полимерни композити, включително остатъчен ресурс на инженерни съоръжения;

 • Преработвне на полимерни композити;

 • Приложение на полимерни композити в строителството и за опазване на околната среда;

 • Математическо моделиране на процесите за получаване и преработване на полимерни композити;

 • Стандартизиране и адаптиране на Европейските стандарти в България;

 • Обучение и квалифициране на специалисти в областта на полимерното инженерство.

 

Допълнителна инфомация

1. Лектор и ръководител на упражнения към Магистърски факултет на Нов Български Университет по специалността "Неметални и композитни конструкционни материали" като част от Програма "Сигурност и остатъчен ресурс на инженерни съоръжения" за учебните години 2007/2008 и 2009/2010.

2. Лектор и ръководител на упражнения към Факултета по Следдипломно, паралелно и дистанционно обучение към Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София по тема "Нова технология за производство на поливинилхлоридни профили с безоловни стабилизатори", 2009.

3. Лектор и ръководител на упражнения към Факултета по Следдипломно, паралелно и дистанционно обучение към Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София по тема "Нови многокамерни напълнени и/или разпенени ПВХ профили за производство на прозорци и врати", 2009.

4. Член на Редакционната колегия на Open Engineering, от декември 2010 досега, https://www.degruyter.com/view/j/eng#.

5. Лектор към фирма "Арексим Инженеринг" ЕООД – гр. Смолян, по тема "Физикохимия на полимерите", 2013.

6. Лектор и ръководител на упражнения към Факултет по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Полимерни смеси, композити и нанокомпозити: Получаване, свойства, приложения" – 30 март 2016 г.

7. Лектор и ръководител на упражнения към Лесотехнически университет - София по специалност "Химия на полимерните материали" - учебна година 2020-2021; 2021-2022.


Избрани публикации


 1. Natova M., Novakov C. P., Comparative study of Polyamide/Poly(phenylene ether) blend during modelled processings by Thermogravimetric analysis-Gas chromatography with Mass selective detector, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56, 1, 32-42, 2021.
 2. Ublekov F., Radev Iv., Sinigersky V., Natova M., Penchev H., Composite anion conductive membranes based on para-polybenzimidazole and montmorillonite, Materials Letters, 219, pp. 131–133, 2018.
 3. Ublekov F., Budurova D., Staneva M., Natova M., Penchev H., Self-supporting electrospun PHB and PHBV/organoclay nanocomposite fibrous scaffolds, Materials Letters, 218, pp. 353–356, 2018.
 4. Natova M., Ivanov Iv., Cherneva S., Datcheva M., Iankov R., Evaluation by nanoindentation of technological products manufactured by pulse injection molding process, MATEC Web of Conferences 145(11):02006, 09 January 2018.
 5. Voycheva C., Georgiev V., Natova M., Baranovsky V. Y., Preparation, Modification and Characterization of a Hydrogel Based on Polyacrylic and Polymetacrylic Acid as a Potential Carrier for Drug Delivery Systems, Journal of Pharmaceutical Research, Volume 1, Issue 2, pp. 1-4, 2017.
 6. Natova M. M., Ivanov I., Georgiev V. T., Evaluation of polymer products prepared by improved injection molding, 5th International Symposium „Frontiers in Polymer Science“, 17-19 May 2017, Seville, Spain.
 7. Natova M. M., Novakov C. P., Georgiev V. T., Chemical interactions in polymer blend during model processing, 5th International Symposium „Frontiers in Polymer Science“, 17-19 May 2017, Seville, Spain.
 8. Natova M., Ivanov Iv., Georgiev V., Ublekov F., Penchev Hr., Assessment of improved and optimized technological process for manufacturing polymer packagings for pharmaceutical and cosmetic industry, 46th IUPAC World Polymer Congress MACRO 2016, 17 – 21 July 2016, Istanbul, Turkey.
 9. Natova M., Ivanov Iv., Iankov R., Datcheva M., Cherneva S., Evaluation via nanoindentation of improved technological procedure for manufacturing polymer packagings for pharmaceutical and cosmetic industry, International Multidisciplinary Scientific Conference on EARTH & GEOSCIENCES SGEM 2016, Volume Nano, Bio and Green - Technologies for a sustainable future, 28 June – 7 July 2016, Albena Co. – Varna, Bulgaria, p. 111 – 118.
 10. Natova M., Samichkov V., Dobrev K., Georgiev V., Processing and recycling of polyurethane based thermoplastics, International Multidisciplinary Scientific Conference on EARTH & GEOSCIENCES SGEM 2016, Volume Nano, Bio and Green - Technologies for a sustainable future, 28 June – 7 July 2016, Albena Co. – Varna, Bulgaria.
 11. Tsocheva D., Natova М., Novakov Ch., Ublekov F., Georgiev V., Structural and destructive transformations of polymer composites in the course of model processing, 3th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry CEEC-TAC3, 27 - 30 August 2015, Ljubljana, Slovenia, Book of Abstracts – Oral presentation OP1.18.
 12. Georgiev V., Natova M., Tsocheva D., Destruction investigation of polymer composites during model processing, International Multidisciplinary Scientific Conference on EARTH &GEOSCIENCES 15SGEM, 18-24 June 2015, Albena Co. – Varna, Bulgaria.
 13. Georgiev V., Natova M., New method for sustainable polymer composites processing, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, 19-25 June 2014, Book 6, Vol. 1, pp. 129-134.
 14. Datcheva, M., Natova M., Iankov R., Georgiev V., Behavior of reactive extrusion composites under nanoindentation at low loads, 12 National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26 September 2013, Saints Constantine and Helena, Varna, Bulgaria, Proceedings, pp. 519-525.
 15. Natova M., Ivanova Y., Development of examination methods for energy-efficient pipes intended for outdoor mounting, 12 National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26 September 2013, Saints Constantine and Helena, Varna, Bulgaria , Proceedings, pp. 519-525.
 16. Voycheva Ch., Dimitrov M., Petkova V., Georgiev V., Natova M., Baranovsky V., Intermolecular interactions in biopolymer composites studied by ir spectroscopy, Proceedings of the 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Volume Nano, Bio and Green - Technologies for a sustainable future, 16 - 22 June 2013, Albena, Bulgaria, p. 169 – 176; ISBN 978-619-7105-06-3; ISSN 1314-2704.
 17. Natova M., Datcheva M., Iankov R., Georgiev V., Analysis of micromechanical properties of reactive extrusion composites by nanoindentation, Proceedings of the 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Volume Nano, Bio and Green - Technologies for a sustainable future, 16 - 22 June 2013, Albena, Bulgaria, p. 11 – 16; ISBN 978-619-7105-06-3; ISSN 1314-2704.
 18. Kotzev G., Djoumaliisky Str., Natova M., Vulchev V., Krusteva E., Comparative investigation of the properties of two types melt compounded PP/carbon black composites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 31 (20) (2012) 1353 – 1363; ISSN 0731-6844.
 19. Natova M., Georgiev V., Dikov V., A review of current methods for processing of filled polymer composites – developments and future prospects, Proceedings of the 11th International Interdisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, 20-26 June 2011, Albena, Bulgaria, Vol. II, 679-686; ISSN 1314-2704.
 20. Kotzev G., Vulchev V., Djoumaliisky S., Natova M., Krastev R., Iliev M., Electroconductivity and mechanical properties of melt compounded PP/carbon black composites, Nanoscience and Nanotechnology, Ed. by Balabanova E. and I. Dragieva, BPS Ltd. – Sofia, 11 (2011) 217 - 220; ISSN 1318 – 8995.
 21. Natova M., Georgiev V., Kanazirski Iv., Petrova M., Kotzev G., Polymer-Soil-Zeolite aggregates – Recent developments and prospects for the future wastes stocks remediation, Proceedings of the 10th International Interdisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, 20-26 June 2010, Albena, Bulgaria, Vol. II, 181-186.
 22. Kotzev G., Dobreva T., Natova M., Iliev M., Structure and morphology of foamed carbon filled polypropylene nanocomposites, Proceedings of 12th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Varna (2009) 331 – 336; ISSN 1313-8693.
 23. Kotzev G., Djoumaliisky S., Natova M., Dobreva T., Krastev R., Mechanical Properties and Heat Resistance of Foamed Polypropylene/Carbon Black Nanocomposites, Nanoscience and Nanotechnology, Ed. by Balabanova E. and I. Dragieva, BPS Ltd. – Sofia, 9 (2009) 172 – 175; ISSN 1318 – 8995.
 24. Djoumaliysky S., Benavente R., Cerrada M., Kotzev G., Natova M., Perena J., Perez E., Dobreva T., Characterization of carbon black filled nanocomposites based on metallocene isotactic polypropylene, Nanoscience and Nanotechnology, Ed. by Balabanova E. and I. Dragieva, BPS Ltd. – Sofia, 9 (2009) 168-171; ISSN 1318 – 8995; ISSN 1318 – 8995.
 25. Заявка за патент РБългария № 110364/07.04.2009, Натов M., Бочева Ст., Натова М., Митова В., Димитрова Ив., Състав за преработване на полиамиди във въздушно-влажно състояние.
 26. Natov M., Vassileva St., Natova M., Dimitrova Iv., On the Chemical Interaction between Poly(undecaneamide) and Poly(Butadiene-Co-Acrylonitrile) during Reactive Extrusion, Инженерни науки, XLV (2008) No. 1, 20-30.
 27. Natov M., Vassileva St., Natova M., Nenkova S., Dobreva D., Dobrilova Tz., Nanostructured interfacial layers in polymer composites, Nanoscience and Nanotechnology, Ed. by Balabanova E. and I. Dragieva, 8 (2008) Prof. M. Drinov Academic Publishing House, Sofia, 290-294.
 28. Kotzev G., Djoumaliisky Str., Natova M., Krastev R., Polymer/Carbon composites having antistatic properties, ХХV Scientific practical Conference Science in Practice, 13-21 April 2007, Proceedings, 45-52.
 29. M. Natov, St. Vassileva, M. Natova, Investigation of new polymers prepared through nanosized grafting of acrylonitrile-butadiene rubber to polyamide-11 by reaction extrusion, Nanoscience & Nanotechnology, 6 (2006) 135–137.
 30. Natova M., Kostov K., Mironova M., Rousseva S., Dzhunova St., Conductometric investigation of some gypsum-polymeric composites, ХVІІІ Scientific practical Conference Science in Practice, 10-19 October 2003, Proceedings, 41-46.
 31. Natova M., Kostov K., Mironova M., Russeva Sv., Djunova St., New gypsum-polymeric composites, 10th International Conference on mechanics and technology of composite materials, 15-17 October 2003, Sofia, Preceedings, 340-343.
 32. Натова М., Изследване на термопластични композити със строително предназначение. 2. Пластифициран полистирен, Строителство (2002) № 1, 19-24.
 33. Natova M., Thermo protective coverings on the polymer basis for wall renderings and wood impregnation, ХІІІ Scientific practical Conference Science in Practice, Sofia, 17.10.2001, 11-15.
 34. Natova M., Thermo protective roof coverings on the polymer basis, ХІІІ Scientific practical Conference Science in Practice, Sofia, 17.10.2001, 6-10.
 35. Натова М., Изследване на термопластични композити със строително предназначение. 1. Eластифициран полистирен, Строителство (2001) № 5, 22-26.
 36. Ivanov Ya., Cheshkov V., Natova M., Polymer Composite Materials – Interface Phenomena & Processes, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/Boston/London, Netherlands (2001).
 37. Ivanov Ya., Hadjikov L., Natova M., Smart polymer materials: Modelling the behaviour of electro-rheological suspensions and solutions, IX International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Sofia, 11-14 September 2000, 256-263.
 38. Kotsilkova R., Petkova V., Natova M., Rousseva S., Preparation and structural characteristics of epoxy/silicate hybrid nanocomposites, Physico-Chemical Mechanics, 26 (2000) 42-56.

 

Проекти

1. ВУ-ТН-102/2005 г., Получаване и изследване на наноматериали на органична, неорганична и метална основа, Фонд "Научни изследвания" към МMОН, 2005 - 2009 г., участник

2. НТ 2-01/2004 г., Използване на реактивната екструзия за получаване на нови полимерни композити, Фонд "Научни изследвания" към МMОН, 2004 - 2009 г., участник.

3. НТ 2-03/2004 г., Влияние на прехода от колоидни в наноразмерни дисперсни фази върху реологията на течните композити, Фонд "Научни изследвания" към МMОН, 2004 - 2009 г., участник.

4. ДО 02-202/2008, Разпенени полипропиленови нанокомпозити: получаване, структурно охарактеризиране, термомеханично поведение и приложение, Фонд "Научни изследвания" към МMОН, 2008-2012, участник.

5. 6ИФ 02-24/2012, Разработване на технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж (ТехЕТ), Координатор „Химически продукти” ООД – гр. Ямбол, Институтът по механика е Партньор в проекта, финансиран от Националния иновационен фонд при Агенцията за малки и средни предприятия, 2012 – 2014, ръководител.

6. 7ИФ-02-33/30.07.2014, Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост (СъНИ-Фарма). Изследователски проект, Координатор „Химически продукти” ООД – гр. Ямбол, с партньор Институт по механика - БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, ръководител.

7. "Изпитване на якостни показатели на полимерни композитни материали" - договор за изпитване № 01/01.08.2014 г. между "Интегрейтид Микроелектроникс" ЕООД – гр. Ботевград, индустриална зона "Микроелектроника" и Институт по механика – БАН – ръководител.

8. "Изпитване чрез физически методи на предоставен от възложителя полимерен композитен материал за проверка на физическата му цялост (установяване наличието на деструкция), доказване на продължаващо във времето разграждане и установяване на химическия състав на продуктите от разграждането" - договор за изпитване № 01/08.05.2015 г. между "Интегрейтид Микроелектроникс" ЕООД – гр. Ботевград, индустриална зона "Микроелектроника" и Институт по механика – БАНръководител.

9. 9ИФ-02-7/28.11.2018 "Автоматизиране и роботизиране на производствени процеси за индивидуализирано формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя (АвроХип)". Изследователски проект, Координатор „Химически продукти” ООД – гр. Ямбол, с партньор Институт по механика – БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - ръководител.

10. "Изследване и моделиране на структурни характеристики и механично поведение на високотехнологични дисперсно–армирани силикатни композити", Tематичен проект, финансиран от Фонд за научни изследвания – МОН, 2018 – 2021, участник.

11. "Дигитална лаборатория за многомащабно моделиране и oхарактеризиране на порести материали: интердисциплинарен подход", ръководител доц. д-р Иван Георгиев – Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, договор с Научен Фонд „Научни Изследвания” към МОН, 2018 – 2021, участник.

12. 12ИФ 02-10б08.12.2021 "Автоматизиране на процеса фолиране на черупки от каменна вата (АпроФич – КВ 01)". Изследователски проект, Координатор „Химически продукти” ООД – гр. Ямбол, с партньор Институт по механика – БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - ръководител.


 

Членство в научни организации: Съюз на химиците в България


Награди

 1. Първа награда на МОН през 1999 г. за постигнати съществени резултати при разработката на проект ТН-619 "Дълготрайност на полимерите при променящо се във времето натоварване" (1996 - 1999).

 2. Първа награда на Съюза на учените в България за 2002 г. за монография, издадена в чужбина - „Polymer Composite Materials - Interface Phenomena & Processes", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2001.

 3. Втора награда заедно с "Химически продукти" ООД – гр. Ямбол на Съвета по иновации и енергийна ефективност при Българската Търговско-Промишлена Палата за Най-успешна иновативна фирма и Най-добър иновативен проект: за "Производство на нови термо- и звукоизолационни продукти и създаване на технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж" през 2013 г.
 4. Награда за Най-добро научно-приложно постижение на ИМех – БАН през 2016 г.


Ръководител на докторант (ХТМУ - гр. София)

инж. Иван Тонев Иванов, тема на дисертационния труд "Изследване на технологични продукти от полипропилен, получени по метода на импулсното леене под налягане". Защитил преди крайния срок на докторантурата (2021 г.) – 04.10.2018 г. – ХТМУ, гр. София.

 

Лична страница


Natova M. M., Novakov C. P., Georgiev V. T., Chemical interactions in polymer blend during model processing, 5th International SymposiumFrontiers in Polymer Science, 17-19 May 2017, Seville, Spain.

Последна промяна:31-05-2022