Print this page

Лаборатория Термични изпитвания

Лаборатория Термични изпитвания:

  • Диференциална сканираща калориметрия
  • Диференциален термичен анализ и Термогравиметричен анализ:

Лаборатория по диференциален термичен анализ

ДТА е термоаналитична техника, при която темпратурната разлика ∆Т между изследван образец и еталон, подложени на идентично контролирано температурно въздействие, се отчита като функция от температурата. Методът е подходящ за определяне на: термичното поведение на органични/неорганични материали (полимери, композити, стъкло, метали, минерали); температури на декомпозиция; фазови преходи (точка на топене, встъкляване, кристализация).

Дериватограф "MOM-Budapest"

Температурен обхват: 20 °C - 1050 °C; Маса на пробното тяло: 0 ÷ 10 g; Чувствителност: 20 mg ± 0,2 mg; Термодвойка: Pt - Pt/Rh

  • Термомеханични изпитвания

Последна промяна:14-05-2012