Print this page

Начало - за Института

С дълбока скръб съобщаваме, че на 10.04.2024 г. внезапно ни напусна

член-кореспондент Ангел Иванов Балтов

Отиде си един впечатляващ учен отдаден на работата си до последен дъх, една забележителна личност, един учител, приятел и ментор за много от нас.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 12 април 2024 г. (петък) от 15:00 ч. в Църквата „Света София“.

 

NATO SPS MYP G6006: “Acoustic Multi-Functional Composites for Environmental Risks and Health Hazards Reduction”

 

Проект: Разработване на Интегрирана система за контрол на претоварването и мониторинг при верижни електротелфери.

Договор за финансиране: 13ИФ-02-4/06.12.2022 г., финансиран от Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия

Бенефициер: КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД

Партньор: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА

Обща стойност на проекта: 290853,40 лв., от които 228006,36 лв. безвъзмездна финансова помощ от Национален иновационен фонд и 62847,04 лв. собствено участие на партньорите по проекта.

Начало на проекта: 06.12.2022 г.

Край на проекта: 06.06.2024 г.

Основна цел на проекта: Създаване на функционална система за контрол на претоварването и мониторинг при верижните електротелфери за повишаване иновативността и качествените характеристики на телферите на чуждестранния пазар.

Очаквани резултати: 1) Аварийно изключване при претоварване с над 10% над номиналния товар за типа верижен електротелфер; 2) Иновативно усъвършенстване на верижния електротелфер; 3) Въведени нови услугите за динамичен мониторинг на работните часове и техническото обслужване.

 

 

 

 

Центърът за върхови постижения по Информатика и Информационни и комуникационни технологии откри уникален комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания

 

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ)

 

 

 

 

 

...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
...РОБОТИКА...
..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
...БИОМЕХАНИКА...
...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...
  • ...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
  • ...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
  • ...РОБОТИКА...
  • ..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
  • ...БИОМЕХАНИКА...
  • ...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката; осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

Брошура ИМех

35 години Институт по механика


Последна промяна:09-05-2024