Print this page

Лаборатории и услуги

Услуги за изпитване в ОЛЕМ:

Лабораториите към ОЛЕМ са оборудвани с уникална апаратура за разработване и изследване на наноматериали и наноструктури. Провеждат се изпитвания по макро-микро-и-наномеханика,  реология, термичен анализ, топлопроводност и електропроводност, микроструктура и морфология, наноразмерна топология и др.  Изпитват се малки обемни образци, ултратънки филми, твърди и свръхтвърди покрития, многослойни структури, полимери, масла, дисперсии, пасти и др. Области на приложениe: мехатроника, микро и наноелектроника, инженерни области,  енергетика, и др. Провеждат се тестове за валидиране качеството и надеждността на електронни компоненти и детайли.

 

ЛАБОРАТОРИИ КЪМ ОЛЕМ: Шест лабораторни помещения с обща площ  от  200 м2.

Лаборатория по наномеханика (№106): Изследват се повърхностни механични свойства в наномащаб и картографиране на тези свойства. Методи на изследване: квазистатична и динамична наноиндентация, нанотрибология и нанонадраскване, кобминирани с SPM визуализация и XPM mapping на механичните свойства. Изпитване на твърдост, модул на еластичност и динамични модули на  наноразмерни обекти; изследване на междуфазовата граница на наночастици в матрица при метали, керамика и полимерни нанокомпозити. Адхезия на нанослове към субстрат и в многослойни структури. Здравина на връзката между различни материали в композитни отлагания. In situ корелация на наномеханичните свойства, деформационното поведение и електрическото контактно съпротивление. Апаратура:  Hysitron TI 980 Tribo-Nanoindenter (Bruker).

Лаборатория по механика, микромеханика и трибология (№103): Механично изпитване на деформация и разрушение в режим на опън, натиск и 3-точково огъване и усукване, при стайна температура и при повишена температура в термокамера. Триене и износване, микро и нанотвърдост и модул на еластичност, устойчивост на надраскване. Сканиране на повърхност с AFM.   Апаратура: UNMT Nanoindenter § inline AFM (Bruker), UMT Micro - Мacro Мechanical Test devise -module type (Bruker).

Лаборатория за изпитване на топлопроводност (№102): Топлопроводност,  термодифузия и специфична топлоемкост на материали (полимери, метали, керамика, масла и течности) в широк температурен диапазон (-100 до 500 оС). Изследване на микроструктура и морфология чрез сканираща електронна микроскопия.    Апаратура: LFA 467 Hyper Flash (Netzsch), Tabletop SEM SH 4000 (Hyrox).

Лаборатория по реология и термичен анализ (№226): Реологични изпитвания в динамичен и стационарен режим. Изследване на специфични реологични свойства: вискозитет, вискозоеластичност, течливост, тиксотропия, реопексия, пълзене и релаксация, във функция от скоростта, времето и температурата. Реологичен контрол на състави и процеси на преработка. Връзка реология-структура-свойства. Термичен анализ: температурни преходи (DSC), термична стабилност и термична деградация (TGA) на органични и неорганични материали, метали и силикатни материали. Определяне на време и температура до начало на оксидация (OIT). Синтез на полимерни наноматериали, стареене и рециклиране.  Апаратура: Rheometer AR-G2 с  DMTA (TA Instruments),  DSC и TGA (TA Instruments), Spin coater, UltraSound mixer и US bath, Hot Press.

Лаборатория за 3D печат (№52): Прототипиране и CAD моделиране на лабораторни прототипи и детайли. 3D печат на нови филаменти от полимерни композити с наночастици (собствено производство).  Изследване на обемна и повърхностна електропроводимост.    Апаратура: Germal RepRap 3D printer X400 PRO, Electrometer Keitley.

Лаборатория за получаване на нанокомпозити (№13): Смесване на полимери с нанопълнители чрез екструзия. Преработка на полимерни смеси. Производство на нанокомпозитни филаменти за 3D печат. Оборудване: Двушнеков екструдер Process 11 (ThermoScientific), Едношнеков екструдер за филамент, Пелетизатор (Harpo).

   

За контакт:

e-mails: ivanov_evgeni@yahoo.comtodorbat@gmail.com ; vladoferd@gmail.com


АПАРАТУРА В ОЛЕМ :


UNMT: Nanomechanical - Nanoindentation and AFM Tests (Bruker-CETR):

 • Нано-индентация с Беркович индентор: нано-твърдост, модул на Юнг.
 • Нано-индентация и сканиране на отпечатъка с Атомно силов микроскоп.
 • Нано-индентация с върха на кантилевъра на Атомно-силов микроскоп: за фини полимерни филми и биологични материали.
 • Наноструктура и анализ на фази на повърхности с Атомно силов микроскоп.
 • Повърхностна грапавост на филми и покрития с Атомно силов микроскоп.

UMT: Macro & Micro Mechanical Tests (Bruker-CETR):

 • Деформация и разрушение; якости и модул на Юнг (при опън, огъване, усукване и натиск); пълзене и релаксация, еластичност и пласичност. Изпитване на малки образци, фолиа и влакна.
 • Тест на опън, усукване и огьване в термокамера при температури 20-150оС.
 • Трибология: устойчивост на триене и износване, коефициент на триене, дълбочина на износване. Ротационно и линейно триене: стандартни тестове „пин върху пръстен“, „сфера върху диск“.
 • Микроиндентация (по Vickers и Rockwell): микротвърдост, модул на Young при индентация.
 • Микро/Нано-надраскване: устойчивост на надраскване, дълбочина на надраскване, коефициент на триене при надраскване, адхезия на покрития към подложка, деламиниране на филми.

AR-G2 Rheometer & DMTA (TA Instruments):

 • Реология на течности (в широк диапазон на вискозитета), от течности с нисък вискозитет, до полимерни стопилки, дисперсии и пасти, масла, бои, адхезиви, био-медицински материали, дентални материали, козметики & лекарства, продукти на хранително-вкусовата промишленост (тесто, шоколад, млека, плодови концентрати и др.)
 • Реология на твърди тела – термомеханичен анализ (DMTA при усукване).

Tермичен анализ, DSC - Q20 (TA Instruments)

 • Диференциална сканираща калориметрия
 • Температурни преходи - Tg, Tc, Tm
 • Определяне на температурата и времето до началото на окисляване

Tермичен анализ, TGA - Q50 (TA Instruments)

 • Tермогравиметричен анализ
 • Tермична стабилност
 • Tермична деградация

Оптичен микроскоп Leica DM 750

 • Визуализация на материали и изобразяване в режим на трансмисия
 • Увеличение 4х - 100х
 • Дигитална камера, софтуер и поляризационнен кит

X400 PRO German RepRap 3D printer

 • Fused Deposition Modeling (FDM-FFF) тип 3D принтер
 • PLA, ABS, PU, PA filament материали

Light Flash, LFA 467 Hyper Flash (NETZSCH)

 • Топлопроводност (0.1 - 4000 W/(mK)
 • Термична дифузия (0.01 - 2000 mm2/s)
 • Специфичен топлинен капацитет
 • Температурен диапазон от -100 до 500оС

 

Tabletop SEM HIROX SH-4000M

 • 30x - 60 000x увеличение
 • SE & BSE детектор
 • 5 kV - 30 kV волтаж
 • 15 nm резолюция

 

 

 

 

 

 

Hysitron TI 980 Nanoindenter


The Hysitron TI 980 TriboIndenter is Bruker's latest, most advanced nanomechanical test instrument that lies at the intersection of maximum performance, flexibility, reliability, usability, and speed.

 • Nanoindentation — hardness, elastic modulus, creep, stress relaxation, fracture toughness, high-speed property mapping
 • Nanotribology — thin film adhesion, friction coefficients, scratch/mar resistance, reciprocating wear
 • SPM Imaging — topography and gradient imaging, nanometer - precision test positioning, friction force imaging
 • Dynamic Nanoindentation — continuous hardness and modulus depth profiling, storage modulus, loss modulus, tan-deltaПоследна промяна:27-04-2023