Print this page

Оборудване и услуги

Изпитване в ОЛЕМ:

Лабораториите в ОЛЕМ са  оборудвани с уникална апаратура за механични, термични и реологични изпитвания на материали. Изпитват се полимерни наноструктурни материали и покрития, керамика и метали, за приложение в микро и наноелектрониката, мехатрониката и други инженерни области.

 

ЛАБОРАТОРИИ НА ОЛЕМ:

 • Микро и наномеханика
 • Реология и термичен анализ
 • Нанотехнологии и нанокомпозити
 • Прототипиране и 3D печат


ОЛЕМ ИЗВЪРШВА:

Наномеханични изпитвания на повърхности: наноиндентация, нанонадраскване, нанотрибология, адхезия на филми и покрития към повърхности, Атомно силова микроскопия и наноиндентация на меки материали с AFM;

Структура на повърхността - AFM и SEM микроскопия

Микромеханични изпитвания на повърхности: микроиндентация, надраскване, триене и износване, коефициент на триене;

Якостни и деформационни изпитвания при опън, огъване, усукване и натиск на фолиа, филми, влакна, малки образци и детайли  (в термокамера, 20-170оС);

Реологични изследвания на широк спетър от материали: нанодисперсии, полимери,  масла, материали за хранително-вкусовата промишленост, за козметика и фармация, дентални материали, и др.;

Динамичен механичен термичен анализ при усукване (DMTA) в широк температурен диапазон (от -80оС до 600оС );

Термичен анализ (DSC и TGA) във въздушна и азотна атмосфера;

Топлопроводност и термична дифузия в температурен обхват от -100 до 500оС;

Екструзия на филамент за 3D принтиране (1.75 мм и 3 мм);

Получаване на нанодисперсии с графен, въглеродни нанотръбички и други нанопълнители в течни среди чрез механично и ултразвуково диспергиране;

Разработване на прототипи чрез 3D принтиране.


За контакт:  Тел. 02-979-6462  ,  02-979-6481  ,  02-979-6407 , 02-979-6415

e-mails: kotsilkova@yahoo.com; ivanov_evgeni@yahoo.com; todorbat@gmail.com


Оборудване в ОЛЕМ за механични, реологични и термични изпитвания:


UNMT: Nanomechanical - Nanoindentation and AFM Tests (Bruker-CETR):

 • Нано-индентация с Беркович индентор: нано-твърдост, модул на Юнг.
 • Нано-индентация и сканиране на отпечатъка с Атомно силов микроскоп.
 • Нано-индентация с върха на кантилевъра на Атомно-силов микроскоп: за фини полимерни филми и биологични материали.
 • Наноструктура и анализ на фази на повърхности с Атомно силов микроскоп.
 • Повърхностна грапавост на филми и покрития с Атомно силов микроскоп.

UMT: Macro & Micro Mechanical Tests (Bruker-CETR):

 • Деформация и разрушение; якости и модул на Юнг (при опън, огъване, усукване и натиск); пълзене и релаксация, еластичност и пласичност. Изпитване на малки образци, фолиа и влакна.
 • Тест на опън, усукване и огьване в термокамера при температури 20-150оС.
 • Трибология: устойчивост на триене и износване, коефициент на триене, дълбочина на износване. Ротационно и линейно триене: стандартни тестове „пин върху пръстен“, „сфера върху диск“.
 • Микроиндентация (по Vickers и Rockwell): микротвърдост, модул на Young при индентация.
 • Микро/Нано-надраскване: устойчивост на надраскване, дълбочина на надраскване, коефициент на триене при надраскване, адхезия на покрития към подложка, деламиниране на филми.

AR-G2 Rheometer & DMTA (TA Instruments):

 • Реология на течности (в широк диапазон на вискозитета), от течности с нисък вискозитет, до полимерни стопилки, дисперсии и пасти, масла, бои, адхезиви, био-медицински материали, дентални материали, козметики & лекарства, продукти на хранително-вкусовата промишленост (тесто, шоколад, млека, плодови концентрати и др.)
 • Реология на твърди тела – термомеханичен анализ (DMTA при усукване).

Tермичен анализ, DSC - Q20 (TA Instruments)

 • Диференциална сканираща калориметрия
 • Температурни преходи - Tg, Tc, Tm
 • Определяне на температурата и времето до началото на окисляване

Tермичен анализ, TGA - Q50 (TA Instruments)

 • Tермогравиметричен анализ
 • Tермична стабилност
 • Tермична деградация

Оптичен микроскоп Leica DM 750

 • Визуализация на материали и изобразяване в режим на трансмисия
 • Увеличение 4х - 100х
 • Дигитална камера, софтуер и поляризационнен кит

X400 PRO German RepRap 3D printer

 • Fused Deposition Modeling (FDM-FFF) тип 3D принтер
 • PLA, ABS, PU, PA filament материали

Light Flash, LFA 467 Hyper Flash (NETZSCH)

 • Топлопроводност (0.1 - 4000 W/(mK)
 • Термична дифузия (0.01 - 2000 mm2/s)
 • Специфичен топлинен капацитет
 • Температурен диапазон от -100 до 500оС

 

Tabletop SEM HIROX SH-4000M

 • 30x - 60 000x увеличение
 • SE & BSE детектор
 • 5 kV - 30 kV волтаж
 • 15 nm резолюция

 

 

 

 

 

 

Hysitron TI 980 Nanoindenter


The Hysitron TI 980 TriboIndenter is Bruker's latest, most advanced nanomechanical test instrument that lies at the intersection of maximum performance, flexibility, reliability, usability, and speed.

 • Nanoindentation — hardness, elastic modulus, creep, stress relaxation, fracture toughness, high-speed property mapping
 • Nanotribology — thin film adhesion, friction coefficients, scratch/mar resistance, reciprocating wear
 • SPM Imaging — topography and gradient imaging, nanometer - precision test positioning, friction force imaging
 • Dynamic Nanoindentation — continuous hardness and modulus depth profiling, storage modulus, loss modulus, tan-deltaПоследна промяна:10-03-2022