Print this page

Оборудване

АПАРАТУРА

 

Наименование, тип, производител

Измервана величина, Обхват на измерване

Неопределеност

Ротационен вискозиметър

LS30 Contraves, Швейцария

Динамичен вискозитет,

1.5.10-3 ÷ 6.106 mPa.s

≤ ± 0.05%,

обхват 1:≤ ± 0.24%

Устройство за събиране и обработка на данни и измерване на специфичната електрична проводимост

Спец. електр.проводимост,

0 - 20 μS/cm

± 0.0005 μS/cm

Ротационен вискозиметър

Rheotest 2

Динамичен вискозитет,

1 ÷ 40.106 mPa.s

0.5 %

Капилярен вискозиметър

Динамичен вискозитет

 

Микрохематокритнa центрофугa

TH12 и центрофуга T23D

Хематокрит, %

 

Контролер за управление на активна глезенно-стъпална ортеза, с три режима на работа - мониторинг; помощна и рехабилитационна

Ъгъл на отклонение в глезенната става

Раздвижване на ходилото

Контролер за събиране и трансфер на данни по сериен канал към персонален компютър

Сигнали от сензорите, монтирани в обувка или ортеза.

Анализ на походката

Контролер за събиране и трансфер на данни по сериен канал между тензометрични платформи и персонален компютър

Сигнали от тензометрични сензори, монтирани двустранно върху гредите на силови платформи

Анализ на походката

Устройство за изследване на локомоторната дейност на човека

Хоризонтална и вертикална компонента на опорната реакция при ходене на човек

Анализ на походката

МЕТОДИ/ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ

Вид на изследването/

Описание на проблема

Използван софтуер

(легализиран)

Разработен собствен софтуер/Описание

Области на приложение

Управление на активна глезенно-стъпална ортеза за подпомагане на движението на долен крайник в случаите на увреден глезенно-стъпален комплекс.

Visual Studio

MATLAB

CodeVisionAVR

 

 

Програма за трансфер на данни по сериен канал между контролер за управление на активна глезенно-стъпална ортеза и персонален компютър, визуализиране и запис на получените данни (С++) и MATLAB

Анализ на походката

Изпитване на роботизиран модул за пробиване на кости

Visual Studio

Програма за трансфер и запис на данни по сериен канал между персонален компютър и контролер за управление на тестер на роботизиран модул за пробиване на кости, събиране и визуализиране на получените данни (С++)

Изпитване на роботизиран модул за пробиване на кости -Ортопедия

Анализ на походката по равна хоризонтална повърхност

Visual Studio

MATLAB

 

Програма за трансфер и запис на данни по сериен канал между тензометрични платформи и персонален компютър, събиране и визуализиране на получените данни (С++)

Анализ на походката

 

 


Последна промяна:03-08-2011