Print this page

Дисертации

ИРЕНА ТОДОРОВА БОРОВАНСКА


РЕЦИКЛИРАНЕ НА СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознаниe

Научна специалност: 02.22.04: Технологии за оползотворяване и третиране на отпадъцитеАВТОРЕФЕРАТ

дисертация за получаване на образователната и научна степен "доктор"


Работа е разработена в Института по механика към Българската академия на науките

 

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Екатерина Терлемезян

Научни консултанти: Доц. д-р Страшимир Джумалийски

Доц. д-р Георги Коцев

София-2011


Последна промяна:06-03-2012