Print this page

Боряна Милошева-Желева

Институт:

Институт по механика

Секция:

Физико-химична механика/ОЛЕМ

Тел:: (02) 979 2483; 979 3905

E-mail: milosheva@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

Асистент, 2007

Магистър машинен инженер, ТУ - София, 2002

Области на професионален интерес (ключови думи):

Полимерни нанокомпозити - формиране, структура и свойства; Трибология; Наноиндентиране, AFM

Допълнителна инфомация


Избрани публикации:

● A. Kyritsis, G. Vikelis, P. Maroulas, P. Pissis, B. Milosheva, R.Kotsilkova, A. Topliyska, C. Silvestre, D. Duraccio Polymer Dynamics in Epoxy/Alumina Nanocomposites Studied by Various Techniques, J of Applied Polymer Science, in press

B. Milosheva, E. Krusteva, An. Topliyska, R. Kotsilkova, Influence of Nanoparticles Surface Treatment on Structure and Properties of Epoxy/alumina Nanocomposites, Nanoscience & Nanotechnology, 9, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia 2009, p. 164-167

● V. Stoyanov, A. Topliyska, M. Radenkov, A. Kuperman, B. Milosheva, R. Turusov, Functional-gradient Composites with Continuous Layered Stricture. Proceedings of 12-th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, 2009, p. 155-158

B. Milosheva, R. Kotsilkova, An. Topliyska, Wear resistance of epoxy/alumina nanocomposites. 6-th international conference on tribology Balkantrib'08, Technical University-Sofia Publ., 12-14 June 2008, Sozopol, Bulgaria

Milosheva B., Krusteva E., Topliyska A., Kotsilkova R., Investigation of nanostructure and properties of polyester/alumina nanocomposites. Nanoscience & Nanotechnology, 8, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia 2008, p. 93-96

● R. Kotsilkova, B. Milosheva, E. Ivanov, E. Krusteva, A. Topliyska, Polymer Nanocomposites for Structural Applications. Design, Synthesis and Characterization. XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 17-20 September 2008, Ohrid. PPM-16-E, 289

● R.Kotsilkova, E.Ivanov, B. Milosheva, E. Krusteva, A. Topliyska, C. Silvestre, S. Cimmino, M. Raimo, Development of thermoset nanocomposites for protective coating applications. Nanoscience&Nanotechnology, Vol. 6, Heron Press, Sofia 2006, 141-145

B. Milosheva,, E. Krusteva, R. Krastev, А. Topliyska, R. Kotsilkova, Properties of thermoset/ceramic nanocomposites for structural applications. Proceedings of 11-th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, 2006, 358-362

Проекти:

- FP7-INCO.2010-6.1 -CSА- 266529 / BY-NanoERA "Institutional Development of Applied Nanoelectromagnetics: Belarus in ERA Widening" (2010-2013), участник

- FP7-NMP-2007-CSA-1-218331 NaPolyNet "Setting up research-intensive clusters across the EU on characterization of polymer nanostructures", (2008-2011), участник

-Изграждане на отворена лаборатория по експериментална механика на микро- и наноструктурни материали", ДО-02-53 / Конкурс "Развитие на научната инфраструктура-ФНИ, (2008-2010), участник

- Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство" по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001/07/3.3.-02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на Европейския Социален Фонд, МОН, (2008-2010), участник

- FP6-NMP-CSA-WomenInNano "Strengthening the role of women scientists in nanoscience",(2005-2009), участник


Членство в научни организации:


Награди:

Лична страница


 


Последна промяна:16-02-2012