Print this page

Договор BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г.

Проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”

Договор BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г.

http://www.iempam.bas.bg/ESFdogovor.html

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

 

Бенефициенти:

Водеща организация/бенефициент

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

www.iempam.bas.bg

Партньори

Институт по механика – БАН

http://www.imbm.bas.bg


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

http://www.iict.bas.bg


СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya

 

 

 

 

Екип за организация и управление на договора:


• Проф. Нина Атанасова – ръководител на проекта

• Доц. Радостина Александрова – координатор по обучителната и научноизследователската дейност

• Доц. д-р Иван Мустакеров – координатор по експертната дейност

• Гл. ас. Йорданка Глухчева – координатор за информираност и публичност

• Гл. ас. Емилия Петрова – технически сътрудник

• Славка Кунчева – експерт “Човешки ресурси”

• Наталия Вучева – счетоводител

 

Цели на проекта:


Обща цел

 

Повишаване качеството на образователните програми, квалификацията и мотивацията на младите изследователи за развиване на ценни умения и компетенции в приложните аспекти на биомедицинските изследвания в отговор на новите предизвикателства за изграждане на икономика, основана на знанието.


Специфични цели

 

1. Повишаване качеството на обучение и квалификацията на целевата група чрез въвеждане на интердисциплинарни и допълващи обучителни програми.

2. Повишаване мотивацията на докторанти, постдокторанти и млади учени за провеждане на научноизследователска дейност в България чрез осигуряване на условия за успешно приключване на докторски програми и подобряване качеството на научните изследвания.

3. Осигуряване на достъп до съвременна научна апаратура и постижения за повишаване качеството на изследователската дейност.

4. Подпомагане научната мобилност на младите учени за създаване на международни контакти, интеграция, обмяна на опит.

5. Стимулиране на партньорството между интердисциплинарните научноизследователски екипи в ИЕМПАМ и ИМех, ИИКТ и ФХФ на СУ.

6. Укрепване на връзките между научноизследователски институти и ВУЗ с частни структури и запознаване с нуждите на бизнеса.

 

 

Основни дейности:


1. Провеждане на интердисциплинарно обучение на целевата група.

2. Организиране на допълнително обучение на целевата група, свързано със съвременните изисквания за изграждане на успешна научна кариера.

3. Подобряване на научната инфраструктура и подкрепа за провеждане на научни изследвания.

4. Подкрепа за подготовката на дисертационните трудове на докторантите.

5. Информационно осигуряване на докторанти, постдокторанти и млади учени.

6. Използване експертизата на хабилитирани лица от съответната научна област за научни консултации и изготвяне на рецензии.

7. Подкрепа за научни публикации.

8. Насърчаване академичната мобилност на докторанти, постдокторанти и млади учени.

9. Осигуряване на допълнително финансово стимулиране на докторантите.

10. Организиране на периодични научни семинари и Работни срещи (Workshops).
11. Укрепване на връзките между научноизследователски институти и ВУЗ с частни структури за трансфер на знания.

12. Дейности за осигуряване на информираност и публичност на проекта.

 

Целева група:


Докторанти, постдокторанти и млади учени от ИЕМПАМ-БАН, ИМех-БАН, ИИКТ-БАН и ФХФ на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

36 лица в целевата група, от които:

16 докторанти (7 от ВО, 1 от ИМех, 7 от ИИКТ, 1 от СУ);

9 постдокторанти (6 от ВО, 2 от ИМех, 1 от СУ);

11 млади учени (10 от ВО, 1 от ИМех).

 

 

Събития:

 

От 04 до 08 март 2013 г. от 10:00 до 18:00 часа в хотел Силвър Хаус, гр. София, ще се проведе обучение на целевата група по проект: Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицински изследвания за подобряване качеството на живот. Обучението включва следните три модула: 1) Подготовка на научна статия, съгласно международните стандарти; 2) Основни умения при представяне на научни доклади; 3) Подготовка, управление и изпълнение на научноизследователски проект.

Обучението се организира от Компания за международни конгреси ООД и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН. Програмата може да бъде намерена на адрес:  http://www.iempam.bas.bg/ESFdogovor/prev_actions.html

 


Последна промяна:27-03-2013