Print this page

Александър Радославов Алексиев

Институт по Механика - БАН

Направление: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тел: (02) 979 71 20, Факс: (02) 979 71 20,

E-mail: alexiev@imbm.bas.bg

AL68@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър инженер, Киевски политехнически институт, СССР, Електроакустически факултет, Катедра Електроакустика и ултразвукова техника, 1992 год.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Ултразвукови методи: Акустични методи; Безразрушително изследване на материали ;Нискочестотни акустични методи; Спектрален анализ на ултразвукови сигнали; Развитие на безразрушителни методи за характеризация на материали и нецялостности

 

Допълнителна инфомация

 

  1. Alexiev Al., M. Mihovski, Human Reliability in Ultrasonic Inspection, 15th World Conference of NDT, Roma, Italy, 2000, idn525.

  2. Алексиев Ал., М. Миховски, Изследване на процеса на формиране на информационен сигнал при оценка на нецялостности по метода на условния размер, XVI Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия'01", Созопол, Сб. доклади, 2001, 83-88.

  3. Alexiev Al., M. Mihovski, Modeling of the Reflection Process of Ultrasonic Impulse from Composite Material in Immersion Media, Proceedings of the 9TH National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 2, Varna, 2001, 191-194

  4. Алексиев Ал., М. Миховски, Моделиране на разпространението на ултразвукови вълни във високояки чугуни, XVII Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия'02", Созопол, Сб. доклади, 2002, 366-373.

  5. Alexiev Al., M. Mihovski, Application of the spectral Analysis Methods for Investigation of the Cast Iron, Proceedings of First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry "MEET/MARIND'02", Vol. 3, Varna, 2002, 171-175.

  6. Алексиев Ал., М. Миховски, Използване на метода на спектралния анализ при моделиране на разпространението на ултразвукови вълни, XVIII Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия'03", Созопол, Сб. доклади, 2003, 319-327.

  7. Игнатов К., Г .Георгиев, Ал. Алексиев, М. Миховски, А. Стоянова, Д. Страшимиров, Е. Лакова, А. Димитрова, Ултразвукова система за хемостаза върху животински модели на кръвотечение, Медицина и фармация, 7-8,2003,29-30

  8. Киров Б., Ал. Алексиев, Й. Мирчев, Моделиране на отражение на ултразвуков сигнал от нецялостност със специфична ориентация в челни заварени съединения, XIX Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия'04", Созопол, Сб. доклади, 2004, 300-304.

  9. Разыграев А., Ал. Алексиев, УЗК эрозионно-корозионного износа оборудования и трубопроводов, XVIII Петербургская конференция "Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций", С.-Петербург, 2004

  10. Киров Б., Ал. Алексиев, Моделиране на акустични сигнали, отразени от изкуствени отражатели в заварени съединения, IV Международен конгрес "Машиностроителни технологии'04", Варна, Сб. доклади, 2004, 176-179.

  11. Миховски М., Е. Горкунов, Б. Ковачев, Ал. Алексиев, Изследване на магнитни характеристики на праховометалургични материали на основата на железен прах, IV Международен конгрес "Машиностроителни технологии'04", Варна, Сб. доклади, 2004, 172-175.

  12. Ковтун В., Т. Семенова, М. Миховски, Ал. Алексиев, Моделирование напряженно - деформированного состояния композитного металлополимерного покрытия, IV Международен конгрес "Машиностроителни технологии'04", Варна, Сб. доклади, 2004, 61-65.

  13. Лакова Е, Г. Георгиев М. Николова, Р. Начев, А. Стоянова, А. Димитрова, Д. Страшимиров, А. Алексиев, М. Миховски, Тромбообразуване в мезентериум и ерозирана стомашна лигавица на плъх порода Wistar след въздействие с катеноидален ултразвуков преобразувател, Хирургия, 2004,6:44-48

  14. Al. Alexiev, B. Kirov, M. Mihovski, D. Konakchiev, Investigation of the Acoustic Signal Meeting Variously Oriented Reflectors in Welded Joints, 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna 13 - 16 September 2005, Vol. 2, 218-221.

  15. M. Mihovski, V. Kovtun, T. Semenova, Al. Alexiev, Heat State Simulation of Copper - Based Metal - Polymer Powder Materials at Electrocontact Sintering, 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna 13 - 16 September 2005, Vol. 2, 250-255.

  16. В. Ковтун, Т. Семенова, М. Миховски, Ал. Алексиев, Исследование микродеформационных процессов в металлополимерных порошковых композитах при воздействии сжимающих нагрузок, XII Международна научно-техническа конференция "trans&MOTAUTO'05+", В. Търново, Сб. доклади, Т.3, 2005,35-38.

  17. E. S. Gorkunov, S. Yu. Mitropol'skaya, A. Alexiev, Effect of Porosity on the Magnetic Proparties of Multilayer ferromagnetic Articles, Russian Journal of Nondestructive Testing, Vol. 42, No5, 2006.

  18. Ал. Алексиев, Неопределеност при измерване на амплитуди, координати и условни размери на нецялостности при работа със системата ISONIC, XXI Национална конференция с международно участие "Дефектоскопия'06", Созопол, Сб. доклади, 2006, 375-380.

  19. M. Mihovski, A. Alexiev, Y. Ivanova, B. Kirov, B. Kovachev, Y. Mirchev, Modelling the Propagation of Ultrasonic Waves in a Medium with Non-homogeneities, 9TH European Conference on NDT, P. 203, Berlin, 2006

  20. Димков Г., Т. Трифонов, Ал. Алексиев, И Симеонов, К. Симеонов, Акустични изследвания на български камбани, Научни известия на СЕЕС (ISSN 1312-4897), Сборник Нац. Конф. „ Акустика 08" 5-6.12.2008 г. София, год. X, № 10, 2008, 115-124.

  21. Ковтун В. , М. Миховски, В. Пасовец, Ал. Алексиев, Оценка напряженно-деформированного состояния металло-полимерной порошковой системы в процессе холодного прессования, Научни изв. на НТСМ (ISSN 1310-3946), Сборник XXIII Нац. Конф. с межд. участие „Дефектоскопия'2008", год. XV, № 2 (105), 2008, 75-84.

  22. А. Шекеро, Ал. Алексиев, Критерии оценки качества результатов ультразвукового контроля: европейский подход, VI Национална научно-техническа конференция и изложба „Безразрушителен контрол и техническа диагностика", Украйна, Киев, 2009, 377-383.

  23. Alexiev Al, A.Razygraev, Ultrasonic testing of thickness on the base of angular probes for shear waves. Comparison between results from theoretical models and experimental investigations, 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2-5 September, Borovets, Bulgaria, Proceedings, ISSN:1313-9665, 2009, ID:181-326-1-PB.

Проекти:

European 7th Framework Program "ShipInspector"

 

Членство в научни организации:

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия

Национално дружество по акустика

Награди:

Сребърна значка на НТС по машиностроене

 


Последна промяна:19-07-2018