Print this page

Home - About the Institute

Осемнадесетата годишна среща BGSIAM’23  на българската секция на SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) ще се проведе от 11 до 13 декември 2023 г. в Единния център за иновации на Българската академия на науките (София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.26Б). Събитието ще се проведе хибридно – на място и онлайн.

Повече информация за BGSIAM’23 може да бъде намерена на уебстраницата на конференцията:  http://www.math.bas.bg/bgsiam/bgsiam23_announcement.htm

 

Центърът за върхови постижения по Информатика и Информационни и комуникационни технологии откри уникален комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания

 

NATO SPS MYP G6006: “Acoustic Multi-Functional Composites for Environmental Risks and Health Hazards Reduction”

 

 


 

Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ)

 

 

 

 

 

 


...PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS...
... MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SIMULATIONS...
...ROBOTICS...
...MECHANICS OF CONTINUA...
...BIOMECHANICS...
...MICRO AND NANO MECHANICS...
  • ...PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS...
  • ... MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SIMULATIONS...
  • ...ROBOTICS...
  • ...MECHANICS OF CONTINUA...
  • ...BIOMECHANICS...
  • ...MICRO AND NANO MECHANICS...

The Institute of Mechanics (IMech) is a leading scientific center with long traditions in fundamental and applied research in mechanics, robotics, mechatronics, biomechanics and related fields. The Institute also participates in the training of PhD students and qualified specialists, it is involved in innovation and expert activities, and practical application of research results. The basic priorities of IMech are: the scientific research topics to evolve according to the world trends in mechanics, to strive towards intensive international cooperation and to become an active member of the European scientific community.

Brochure IMech

35 Years Institute of Mechanics


Modified date:24-11-2023