Указания  за  изготвяне и предаване на  рецензии,  становища и доклад на председателя  по  конкурси за  заемане на академичните длъжности „доцент” и ”професор” в Института по механикаБАН

 

I.      Препоръчва се рецензиите и становищата:

1.         Да дават отговор на въпроса дали кандидатът отговаря на съвкупността от критерии и показатели за заемането на съответната академична длъжност съгласно ЗРАСРБ и Правилниците за прилагане на ЗРАСРБ на МС, БАН и ИМех. При неудовлетворяване на някои от препоръчителните и специфични за ИМех изисквания, да привеждат ясни аргументи за други доказателства за високо научно ниво на кандидата.

2.        Да завършват с ясно положително или отрицателно заключение за избор.

3.         Рецензиите да не надвишават 6-7 страници, а становищата – 3 страници на кандидат.

II.    Препоръчва се следната структура на рецензиите:

1.         Общо описание на представените материали: монографии, статии, свидетелства и патенти, учебници и др., класифицирани по тематика или друг признак и редуциране поради съвпадение или припокриване. Публикации и други равностойни постижения извън предишните процедури за академични длъжности и научни степени. Публикации след последната процедура.

2.      Обща характеристика на научната, преподавателската и научно-приложната дейност на кандидата.

3.         Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения съгласно материалите, представени за участие в конкурса. Характеризиране на основните постижения на кандидата. Специално внимание да се отдели на постиженията извън предишните и след последната процедури.

4.        Отражение на резултатите на кандидата в трудовете на други автори. Числови показатели – цитати (без автоцитатите), импакт-фактор, SJR и др. под.

5.     При колективни публикации да се отрази приносът на кандидата. Ако не са представени документи, удостоверяващи приноса на кандидата да се счита, че приносите на авторите са еднакви.

6.        Критични бележки и препоръки на рецензента.

7.         Лични впечатления на рецензента за кандидата.

8.        Заключение.

III.  Препоръчва се при изготвянето на становищата да се следва структурата на рецензиите, без да се изисква изчерпателност. Да се посочат основните научни и научно-приложни приноси на кандидата, съгласно мнението на изготвящия становището член на журито.

IV.   Препоръчва се следната структура на доклада на председателя на журито:

1.      Общи бележки по протичането на конкурса.

2.     Кратки биографични бележки за кандидатите.

3.     Обща количествена оценка на научните и научно-приложни трудове на кандидатите.

4.     Обща характеристика на научната и научно-приложна дейност на кандидатите.

5.     Научни и научно-приложни приноси на кандидатите.

6.     Отражение на резултатите на кандидатите в трудове на други автори.

7.     Заключения на членовете на журито.

8.     Предложение на научното жури

V.     Рецензиите и становищата се предават в деловодството на Института по механика в един екземпляр в запечатан плик, на който ясно е идентифицирана процедурата, за която се отнася съответната рецензия или становище.  Върху плика се поставя входящ номер и той се съхранява в деловодството на института до постъпване на всички рецензии и становища по дадена процедура. След постъпване на всички рецензии и становища по процедурата, председателя на съответното научно жури отваря запечатаните пликове в присъствието на ръководителя на НСЗ, за чиито нужди е обявен конкурса, научния секретар на института и деловодителят. Входящият номер се пренася от плика върху първата страница на съдържащата се в него рецензия или становище. Електронни копия на рецензиите и становищата се предават на научния секретар на института за публикуване на съответната страницата на сайта на института. Тези действия се документират с протокол. До окончателното приключване на процедурата всички рецензии и становища се съхраняват при председателя на научното жури, след което цялата документация се предава на ръководителя на НСЗ, за чиито нужди е обявен конкурса.

VI.   Доклада на председателя се подписва от всички членове на журито и се внася в НС, заедно с цялата документация по конкурса:

1.      Протокол на комисията за проверка на документите и допускане до конкурса;

2.     Протокол от разпечатване на пликовете с рецензиите и становищата по конкурс;

3.     Декларациите, подписани от членовете на научното жури по конкурса;

4.     Протоколи от заседанията на научното жури по конкурса;

5.     По един комплект от всички документи, представени за участие в конкурса от всеки един от кандидатите.