Процедура за издаване на удостоверения за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” от БАН

 

Реквизитите за издаване на удостоверения за академична длъжност „главен асистент”, „доцент” и „професор” от БАН са следните:

 

1.     Наименование на академичната длъжност.

2.     Наименование на научната специалност.

3.     Име, презиме и фамилия, съгласно документа за самоличност.

4.     Дата и място на раждане (град/село, държава).

5.     Дата на решение на НС за избор на съответната длъжност

6.     Име и подпис на ръководител на СНЗ организирал процедурата за академичната длъжност.

7.     Име и подпис на Председателя на научното жури.

8.     Име и подпис на Председателя на БАН.

9.     Име и подпис на Главния научен секретар на БАН.

 

Издаването на удостоверения следва да става по следните процедури:

 

1. Директорът на СНЗ уведомява Председателя на БАН с писмо за заемането на съответната академична длъжност като прилага:

- копие от решението на Научния съвет за избора;

- копие от заповедта на директора за назначаване;

- копие от трудовия договор или от споразумението по чл. 107 от КТ за заемане на длъжност;

- копие от информационната карта (според изискванията на Националния център за информация и документация), която съдържа необходимите данни с изключение на мястото на раждане, което трябва допълнително да се посочи в писмото.

2. В БАН-ЦУ се изработва удостоверение по образец, което се връща в звеното за подпис от Председателя на научното жури и Директора на СНЗ.

3. След подписването, удостоверението се изпраща обратно до Председателя на БАН за подпис от Главния научен секретар и Председателя на БАН.

4. Техническият сътрудник на Главния научен секретар на БАН поставя холограмен стикер на БАН върху удостоверението, полага печат с държавния герб и го вписва в Регистъра на издадените от БАН удостоверения.

5. Главният научен секретар на БАН заверява вписването на удостоверението в Регистъра на издадените от БАН удостоверения и контролира публикуването на регистрацията в on-line регистъра на сайта на БАН.

6. Лицето, на което е присъдена съответната академична длъжност, получава удостоверението си от техническия секретар на Главния научен секретар на БАН срещу подпис. Удостоверението може да бъде получено и чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

7. Председателят на БАН може да издаде по същата процедура съответно удостоверение на английски език, ако това бъде поискано от носителя на удостоверението. В този случай всички необходими реквизити за издаване на приложението, които са същите както посочените по-горе, трябва да бъдат преведени на английски език и да фигурират като отделен файл на CD/DVD в DOC формат.

8. Оригиналът на удостоверението се сканира на ниска резолюция от Научния архив на БАН и електронното му копие се завежда в охранителния фонд на НА под личното наблюдение на Директора на НА на БАН.

9. При загубване или негодност на ползване може със заповед на Председателя на БАН и срещу заплащане в размер на една МРЗ да се изготви дубликат на удостоверението, който се вписва в регистъра на издадените от БАН дубликати на удостоверения. Дубликатите на удостоверенията се подписват само от Председателя на БАН и Главния научен секретар на БАН.