УКАЗАНИЯ

за изготвяне и представяне на документи за участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор” в Института по механика на БАН

 

Преди изтичането на срока на конкурса, съгласно обявата в „Държавен вестник”, кандидатите за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в Института по механика на БАН подават заявление за допускане до участие в конкурса (до директора на института в деловодството на института), придружено с четири комплекта, съдържащи следните документи в печатен вид:

1.          научна автобиография по европейски образец (EuroPass CV, CVTemplate);

2.          диплом за образователната и научна степен „доктор” *;

3.          медицинско свидетелство * *;

4.          свидетелство за съдимост;

5.          удостоверение за заемана академична длъжност и стаж по специалността;

6.          списък на всички научни публикации с техния ISI импакт-фактор или SJR (ако има такива), ISSN (ISBN), патенти и авторски свидетелства на кандидата;

7.          списък на представените за участие в конкурса научни публикации с техния ISI импакт-фактор или SJR (ако има такива), ISSN (ISBN), патенти и авторски свидетелства на кандидата;

8.          копия от представените за участие в конкурса научни публикации, патенти и авторски свидетелства на кандидата, съгласно списъка по т. 7;

9.          списък на цитиранията;

10.      авторска справка до 16 стандартни машинописни страници, в която се отделя специално внимание на постиженията на кандидата извън предишните успешни процедури за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени;

11.      други данни, по преценка на кандидата, потвърждаващи научните му качества, напр.

● списък на защитилите се под ръководството на кандидата докторанти и дипломанти и тяхната реализация след това;

● ръководство и участие в проекти и договори;

………………………………………………………………………

 

*  Допуска се представяне на копие от диплома, като за кандидатите, които не са служители на БАН, се изисква той да бъде нотариално заверен.

* *   Отнася се само за кандидатите, които не са служители на БАН.

Изброените по-горе документи за кандидатстване се изготвят от кандидатите и в електронен вид. Те се предават на електронен носител (CD, DVD) заедно с документите в печатен вид.  Научния секретар на института е длъжен не по-късно от пет работни дни след произнасяне на комисията за допускане до участие в конкурса да ги публикува на интернет страницата на Института по механика в предназначения за целта раздел.