Процедура за издаване на дипломи от БАН за образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

 

Съгласно заповед № РД 09-685/20.05.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката реквизитите за издаване на дипломи за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” от БАН са следните:

 

1.     Присъдена образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”.

2.     Наименование на научната специалност.

3.     Име, презиме и фамилия, съгласно документа за самоличност.

4.     Дата и място на раждане (град/село, държава).

5.     Тема на дисертационния труд.

6.     Дата на зашитата на дисертационния труд.

7.     Име и подпис на ръководителя на СНЗ, организирал подготовката и защитата на дисертационния труд.

8.     Име и подпис на Председателя на научното жури.

9.     Име и подпис на Председателя на БАН.

10.  Име и подпис на Главния научен секретар на БАН.

 

Издаването на дипломите следва да става по следните процедури:

 

1. Директорът на СНЗ уведомява Председателя на БАН за присъдената степен с писмо, придружено от:

- дисертацията и автореферата в PDF формат на CD/DVD;

- копие от информационната карта (според изискванията на Националния център за информация и документация, НЦИД), която съдържа необходимите данни с изключение на мястото на раждане, което трябва допълнително да се посочи в писмото.

2. В БАН-ЦУ се изработва диплома по образец, която се връща в звеното за подпис от Председателя на научното жури и Директора на СНЗ.

3. След подписването, дипломата се изпраща обратно до Председателя на БАН за подпис от него и Главния научен секретар.

4. Паралелно с това СНЗ изпраща в НАЦИД липсващите до момента номер и дата на издаване на дипломата от БАН.

5. Техническият сътрудник на Главния научен  секретар  на БАН поставя холограмен стикер на БАН върху дипломата, полага печат с държавния герб и я вписва в Регистъра на издадените от БАН дипломи.

6. Главният научен секретар на БАН заверява вписването на дипломата в Регистъра   на   издадените от БАН дипломи и контролира публикуването на регистрацията в on-line регистъра на сайта на БАН.

7. Лицето, на което е присъдена съответната степен, получава дипломата си от техническия секретар на Главния научен секретар на БАН срещу подпис. Дипломата може да бъде получена и чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

8.   Председателят на БАН може да издаде по същата процедура съответно приложение на английски език, ако това бъде поискано от носителя на дипломата. В този случай всички необходими реквизити за издаване на приложението, които са същите, както посочените по-горе, трябва да бъдат преведени на английски език и да фигурират като отделен файл на CD/DVD по т. 1 в DOC формат.

9. Оригиналът на дипломата се сканира на ниска резолюция от Научния архив на БАН и   електронното му копие се завежда в охранителния фонд на НА под личното наблюдение на Директора на НА на БАН.

10. При изгубване и негодност на ползване със заповед на Председателя на БАН и срещу заплащане в размер на една МРЗ може да се изготви дубликат на дипломата, който се вписва в регистъра на издадените от БАН дубликати на дипломи. Дубликатите на дипломите се подписват само от Председателя на БАН и Главния научен секретар на БАН.

11. Издаване на удостоверение за признаване на придобитата в чужбина научна степен става по същата процедурата, както описаната по-горе и в съответствие с Глава 4А от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в БАН.