Утвърдил:

 

                              Директор: проф. дн В.Кавърджиков

 

дейности

свързани с заемане на академични длъжности

и придобиване на научни степени в

 ИНСТИТУТА ПО МЕХАНИКА при  БАН

 

I. Заемане на академични длъжности

l   Публикуванe на обявява за откриване на конкурс в „Държавен вестник”

- написване на обявата /техн. секретар НС/

- попълване на предложение за финансово задължение за заплащане на обявата /техн. секретар НС/

l   При излизането на обявата в ДВ, ръководителя на отдел ЧР (човешки ресурси):

- уведомява научния секретар и ръководителя на НСЗ

l   Научният секретар публикувана обявата на съответната страница на сайта на ИМех

l   Поне 2 седмици преди изтичането на срока (2 месеца) от публикуванeто на обявата в ДВ, ръководителя на звеното, за нуждите на което е обявен конкурса, внася за разглеждане в НС състав на научно жури по конкурса

l   В 7 дневен срок след утвърждаването на научно жури по конкурса от НС, директорът  издава заповед, подготвена от ръководителя на НСЗ, за което е обявен конкурса, за определяне на научно жури по конкурса, в която се определя и дата на първото заседание на журито. Тази дата е в рамките на 14 дни след датата на изтичане на срока но конкурса. Заповедта се връчва от деловодителя на:

- ръководителя на НСЗ

- всички членове на научно жури 

- научния секретар, ръководителя на отдел ЧР, касиера

l   Веднага след изтичането на срока (2 месеца) от публикуванeто на обявата в ДВ, трябва да постъпи доклад до директора от ръководителя на отдел ЧР, за постъпилите документи по конкурса и да се изготви заповед за назначаване на комисия за проверка на документите. Заповедта се  изготвя от ръководителя на отдел ЧР, утвърждава се от директора и  се връчва от деловодителя:

- ръководителя на звеното, за нуждите на което е обявен конкурса (председател)

- научния секретар

- ръководителя на отдел ЧР

Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове. В срок 14 дни след определянето на журито директорът писмено уведомява всички кандидати за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им.

l   При свикването на първо заседание на научното жури, ръководителя на направлението за което е обявен конкурса, предоставя на журито Заповеди за неговото сформиране и декларациите във връзка с подготовката на гражданските договори и тези за конфликт на интереси http://www.imbm.bas.bg/uploads/Proceduri/Proceduri_RD.html. Веднага след провеждане на първото заседание на научното жури, председателят на журито уведомява научния секретар за избраните рецензенти по конкурса и предоставя попълнениете декларации за данните на отдел ЧP.

l   Веднага след постъпване на всички рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” или „професор”, деловодителят внася доклад до директора и подготвя заповед за комисия за отваряне на пликовете с постъпилите рецензии и становища. Заповедта се връчва от деловодителят:

- ръководителя на звеното, за нуждите на което е обявен конкурса (председател)

- председателя на научното жури

- научния секретар

- деловодителя

Деловодителят съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Постъпилите рецензии и становища се сканират в pdf формат от технически секретар ЧР и ОФ и се изпращат на научния секретар за публикуване на съответната страница на сайта на ИМех.

l     Веднага след уточняване на датата за свикване на финално научно жури, председателят на журито, уведомява отдел ЧР и ФСО за нея. Отдел ЧР и ФСО подготвят за изплащане дължимите хонорари, съгласно ЗРАСРБ.

l     Председателят на научното жури в срок от една седмица внася в НС пълен комплект документи по съответния конкурс.

II. Прием и обучение на докторанти

l   Приемане на документите на кандидатите за докторанти.

l   Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от четиричленна комисия, назначена със заповед от директора на ИМех, включваща като председател научния секретар на института, ръководителя на НСЗ, в което ще бъде обучаван бъдещия докторант, хабилитиран учен от същото звено с компетентност по съответната докторска програма и завеждащия на отдел „Човешки ресурси”. Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове.

l   Изпитът за приемане на докторанти се извършва от комисия от трима хабилитирани  учени, председател и двама члена, по конспект, приет от НС и утвърден от директора на ИМех. Комисията се предлага от ръководителя на НСЗ, в което ще се обучава бъдещия докторант, нейният състав се утвърждава от НС на ИМех, след което деловодителят изготвя заповед за провеждане на изпита, на основание протокола от НС предоставено то тех.секретар на НС.

l   За всеки изпит по специализиран курс, който докторант трябва да положи в процеса на  обучението си, директорът издава заповед, подготвена от ръководителят на докторанта, въз основа на решение на НС, в която определя състава на изпитната комисия и датата на провеждане на изпита.

l   При отчисляване на докторант, директорът на института издава заповед, въз основа на решение на НС, подготвена от чов.ресурси.

l   Попълване и изпращане на информация за докторантите в системата AdminUni, се прави два пъти годишно: за период I – през месец май и за период II – през месец ноември от технически секретар ЧР и ОФ.

 

II. Придобиване на научни степени

l   При необходимост от разширение на състава на семинар на НСЗ, на който се извършва предварителната защита на дисертационен труд, директорът на института издава заповед, подготвена от ръководитела на НСЗ, в която се определя състава на разширения семинар.

l   Проверката на документите, подадени от дисертант след откриването на процедурата по защитата на дисертацията му се извършва от тричленна комисия, назначена със заповед на директора на ИМех,  включваща като председател ръководителя на НСЗ, чийто член е дисертанта или негов представител – хабилитиран учен от същото звено, научния секретар на института и завеждащия на отдел „Човешки ресурси”. Резултатът от проверката се документира с протокол.

l   Веднага след постъпване на всички рецензии и становища по процедура за защитата на дисертационен труд, директорът издава заповед, подготвена от деловодителя, за комисия за отваряне на пликовете с постъпилите рецензии и становища. Заповедта се връчва от деловодителя на:

- ръководителя на звеното, за нуждите на което е обявен конкурса (председател)

- председателя на научното жури

- научния секретар

- деловодителя

Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове. Постъпилите рецензии и становища се сканират в pdf формат от техн. секретар ЧР и ОФ и се изпращат на научния секретар за публикуване на съответната страница на сайта на ИМех.

III. Издаване на дипломи и регистрация в НАЦИД за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”

l   Попълване на съответните информационни карти за НАЦИД, от заинтересования изследовател

l   реквизитите за издаване на дипломи за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” от БАН са следните:

1.       Наименование на професионалната област.

2.       Наименование на научната специалност.

3.       Име, презиме и фамилия, съгласно документа за самоличност.

4.       Дата и място на раждане (град/село, държава).

5.       Тема на дисертационния труд.

6.       Дата на зашитата на дисертационния труд.

7.       Име и подпис на директора на ИМех.

8.       Име и подпис на председателя на научното жури.

l   Издаването на дипломите става по следната процедура:

Директорът на ИМех уведомява председателя на БАН за присъдената степен с писмо, към което се прилагат:

1.      дисертацията и автореферата в PDF формат и информационните карти на български и на английски език в DOC формат на CD/DVD;

2.      печатни копия от информационните карти за НАЦИД.

В БАН – ЦА се изработва диплома по образец, която се връща в звеното за подпис от председателя на научното жури и директора на ИМех.

След подписването, дипломата се изпраща обратно до председателя на БАН за подпис от него и главния научен секретар на БАН.

Лицето, на което е присъдена съответната научна степен, получава дипломата си от техническия секретар на главния научен секретар на БАН срещу подпис. Дипломата може да бъде получена и чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Председателят на БАН може да издаде по същата процедура съответно приложение на английски език, ако това бъде поискано от носителя на дипломата. В този случай всички необходими реквизити за издаване на приложението, които са същите, както посочените по-горе, трябва да бъдат преведени на английски език и да фигурират като отделен файл на CD/DVD в DOC формат.

l    След получаването на дипломата тя се сканира в PDF формат и номерът й се вписва в информационни карти. Директорът на ИМех изпраща писмо в НАЦИД, към което се прилагат:

1.      информационна карта за защитен дисертационен труд на български език;

2.      информационна карта за защитен дисертационен труд на английски език;

3.      копие от дипломата на хартиен носител;

4.      автореферата и дисертацията на хартиен носител;

5.      CD/DVD, съдържащо информационните карти в doc формат, копие от дипломата, автореферата и дисертацията в pdf формат.

IV. Издаване на удостоверения и регистрация в НАЦИД при заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”

l   Попълване на съответните информационни карти за НАЦИД

l   Директорът на ИМех изпраща писмо в НАЦИД, към което се прилагат:

3.      Информационна карта;

4.      Копие от заповедта за утвърждаване на избора от проведения конкурс за заетата академична длъжност;

5.      CD/DVD с информационната карта в електронен вид.

l   Реквизитите за издаване на удостоверения за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” от БАН са следните.

1.       Наименование на академичната длъжност.

2.       Наименование на професионалната област.

3.       Наименование на научната специалност.

4.       Име, презиме и фамилия, съгласно документа за самоличност.

5.       Дата и място на раждане (град/село, държава).

6.       Име и подпис на директора на ИМех.

7.       Име и подпис на председателя на научното жури.

l   Издаването на удостоверенията става по следната процедура:

Директорът на ИМех уведомява председателя на БАН за заемането на съответната академична длъжност с писмо, към което се прилагат:

1.        препис-извлечение от протокола с решението на Научния съвет за избора;

2.        заповедта на директора за назначаване или копие от споразумението по чл. 107 от КТ за заемане на длъжност;

3.        копие от информационната карта за НАЦИД.

В БАН – ЦА се изработва удостоверение по образец, което се връща в звеното за подпис от председателя на научното жури и директора на ИМех.

След подписването, удостоверението се изпраща обратно до председателя на БАН за подпис от главния научен секретар и председателя на БАН.

Лицето, на което е присъдена съответната академична длъжност, получава удостоверението си от техническия секретар на главния научен секретар на БАН срещу подпис. Удостоверението може да бъде получено и чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Председателят на БАН може да издаде по същата процедура съответно удостоверение на английски език, ако това бъде поискано от носителя на удостоверението. В този случай всички необходими реквизити за издаване на приложението, които са същите както посочените по-горе, трябва да бъдат преведени на английски език и да фигурират като отделен файл на CD/DVD в DOC формат.

След приключване на процедурите по ЗРАСРБ, пълният комплект документи се предоставя на директора.

 

 

Изготвил:

.........................................

научен секретар В. Василев

 

..........................................

ръководителя на отдел „Човешки ресурси” В. Бояджиева