Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Документи за участие в конкурс за заемане на   академичната длъжност „главен асистент”

Документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

•  Документи по процедури за признаване  на академични длъжности

Декларации от членовете на научното жури по конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент”

Декларации от членовете на научното жури по конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” или „професор”

Декларации от членовете на научното жури по конкурси за придобиване на образователна и научна степен „доктор” или научната степен „доктор на науките”

Указания  за  изготвяне и предаване на  рецензии,  становища и доклад на председателя  по  конкурси за  заемане на академичните длъжности „доцент” и ”професор” в Института по механика на БАН

Процедура за издаване на дипломи от БАН за образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”

Процедура за издаване на удостоверения за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” от БАН

Дейности, свързани с заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени в Института по механика на БАН

 

Полезни връзки:

НАЦИД

Last updated: Friday, 22 January 2016