Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

ОНС „Доктор | „Доктор на науките”

На 14 май 2018 г. от 14:00 ч. в зала 200 на Института по механика, НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-18/24.01.2018 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 1/19.01.2018 г., т. 12)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Стефка Наумова

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Мария Марудова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Мартин Раденков

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Евгени Иванов

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Светла Дянкова

Външен

 

 

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационния труд на маг. Станислав Коцилков за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Технология на композитните материали ”

НСЗ: Механика на флуидите

Тема на дисертациятаБезопасност и оценка на екологичен риск от полимерните нанокомпозити, прилагани за опаковки: технологични и правни аспекти (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Николай К. Витанов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 23.04.2018

 

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Monday, 23 April 2018