Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

ОНС „Доктор | „Доктор на науките”

На 18 декември 2017 г. НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-202/20.10.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 9/19.10.2017 г., т. 9)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Митко Миховски

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. д-р Иван Коларов

Външен

Член

Рецензия

Ст.н.сII ст. д-р Александър Скордев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Десислава Пашкулева

Вътрешен

 

 

Проф. дн Георги Генов

Външен

 

 

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационния труд на маг. Павел Христов Чукачев за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.

Професионално направление: 4.5. „Математика”

Научна специалност: „Приложна механика”

НСЗ: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тема на дисертациятаИновативни методи за развитие на ултразвуковия контрол но газопроводи (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Митко Миховски

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 1.12.2017

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Friday, 01 December 2017