Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

ОНС „Доктор | „Доктор на науките”

На 3 април 2018 г., НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-244/12.12.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 12/7.12.2017 г., т. 4)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Евгени Иванов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Татяна Табакова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Даниела Карашанова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Антония Топлийска

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Мартин Раденков

Външен

 

 

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационния труд на маг. ас. Верислав Ангелов за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Технология на композитните материали ”

НСЗ: Механика на флуидите

Тема на дисертациятаСинергични ефекти на златни наночастици и слоести силикати в епоксидна смола (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Румяна Коцилкова

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 12.03.2018

 

На 14 март 2018 г., НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-258/18.12.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 12/7.12.2017 г., т. 4)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Рецензия

Доц. д-р Александър Попов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн инж. Иван Пършоров

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Камелия Калчевска

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Десислава Пашкулева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Манол Манчев

Външен

 

 

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационния труд на инж. Георги Добрев за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.

Професионално направление: 4.5. „Математика”

Научна специалност: „Приложна механика”

НСЗ: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тема на дисертациятаДетерминистично-вероятностен подход при изпитване на умора в AlSi7Mg и AlCu6Mn сплави (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Доц. д-р Александър Попов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 22.02.2018

 

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Monday, 12 March 2018