Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

ОНС „Доктор | „Доктор на науките”

На 3 септември 2018 г. от 14:00 ч. в зала 200 на Института по механика, НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-138/29.06.2018 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 7/21.06.2018 г., т. 5)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

Член

Становище

Акад. Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Зелма Леви

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Даниела Карашанова

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Антония Топлийска

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Надя Петрова

Външен

 

 

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационния труд на маг. Иванка Петрова – Дойчева за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Технология на композитните материали ”

НСЗ: Механика на флуидите

Тема на дисертациятаРеология, механични и термични свойства на трифазни полимерни нанокомпозити (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Румяна Коцилкова

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 10.08.2018

 

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Friday, 10 August 2018