Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

„Доктор” | „Доктор на науките

На 25.10.2011 г., Научно жури (назначено със Заповед №: 116 / 16.06.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 8 / 09.06.2011 г., т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

проф. дн Йордан Бранков

Вътрешен

Член

Рецензия

проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

Член

Становище

проф. дн Запрян Запрянов

Външен

Член

Рецензия

проф. дн Иван Димов

Външен

Член

Рецензия

проф. дн Николай Янев

Външен

Член

Становище

доц. д-р Славчо Славчев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

доц. дн Станимир Илиев

Вътрешен

 

 

доц. д-р Анета Караиванова

Външен

 

 

 

присъди научната степен Доктор на науките” на доц. д-р Стефан Стефанов.

Професионално направление:  4. Природни науки, математика и информатика”

Научна специалност: 01.01.13Математическо моделиране и приложение на математиката

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Тема на дисертацията: Флуктуации, неустойчивост и самоорганизация в разреден  газ. Математическо моделиране и числени  симулации (автореферат, дисертация)

Дата и място на защита: 25.10.2011 г., 14 ч., зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София.

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Tuesday, 08 November 2011