Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Доктор” | „Доктор на науките”

На 2.12.2011 г., Научно жури (назначено със Заповед №: 122 / 30.06.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 8 / 09.06.2011 г., т. 2)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

проф. дтн Румяна Коцилкова

Вътрешен

Председател

Рецензия

доц. д-р Страшимир Джумалийски

Вътрешен

Член

Становище

доц. д-р Антон Апостолов

Външен

Член

Становище

доц.д-р Никола Тулешков

Външен

Член

Становище

доц. д-р Валентин Диков

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

доц. д-р Маргарита Натова.

Вътрешен

 

 

доц. д-р Екатерина Терлемезян

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на инж. Ирена Борованска

Професионално направление: 5.6 „Материали и материалознание”

Научна специалност: 02.22.04: „Технологии за оползотворяване и третиране на отпадъците”

НСЗ: „Физико-химична механика”

Тема на дисертацията: „Рециклиране на смесени отпадъци от полиетилен и полипропилен” (Автореферат)

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Терлемезян

Дата и място на защита: 2.12.2011 г., 15 часа, зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София.

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 1.11.2011 г.

 

На 15.01.2013 г., Научно жури (назначено със Заповед №: РП-09-184 / 13.11.2012 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ № 14/ 01.11.2012 г.)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

чл.-кор. проф. дн Стефан Радев

Вътрешен

Председател

Становище

проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Член

Становище

проф. дн Запрян Запрянов

Външен

Член

Рецензия

проф. дн Николай Божинов

Външен

Член

Становище

доц. д-р Нели Димитрова

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

 

 

проф. дн Светослав Марков

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор”на Иван Пейчев Йорданов.

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Механика на флуидите”

Тема на дисертацията: „Приложения на агентни модели в популационната динамика” (Автореферат)

Научен ръководител: проф. дн Николай Витанов

Дата и място на защита: 15.01.2013 г., 15 часа, зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София.

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 02.01.2013 г.

 

На  26.03.2013 г., Научно жури (назначено със Заповед №: 195 / 17.12.2012 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 15/13.12.2012 г.)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Славчо Славчев

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Стефан Стефанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Запрян Запрянов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Иван Димов

Външен

Член

Рецензия

Проф. Димитрис Валугеоргис

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Т. Гюров

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор”на Мануел Варгас

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации”

Тема на дисертацията: „Моделиране и симулация на топлообмен и термални явления в микротечение на газ” (Автореферат, Дисертация, Публикации)

Научен ръководител: проф. дн Стефан Стефанов

Дата и място на защита: 26.03.2013 г., 15 часа, зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София.

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 08.03.2013 г.

 

На 01.11.2013 г., Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-152 / 15.07.2013 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ № 10/ 27.06.2013 г.)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

проф. д-р Костадин Костадинов

Вътрешен

Председател

Становище

доц. д-р Димитър Чакъров

Вътрешен

Член

Становище

проф. д-р Пенка Генова

Външен

Член

Рецензия

проф. д-р Тодор Нешков

Външен

Член

Рецензия

проф. д-р Димитър Карастоянов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

 

 

доц. д-р Роман Захариев

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на маг. инж. Михаил Стоянчов Цвеов.

Професионално направление: 5.13. „Общо инженерство”

Научна специалност: 02.01.52 „Роботи и манипулатори”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Тема на дисертацията: „Моделиране и синтез на стави с управляема податливост за роботи, взаимодействащи с човека” (Автореферат, Дисертация, Публикации)

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Чакъров

Дата и място на защита: 01.11.2013 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София.

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 26.09.2013 г.

 

31.01.2014 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-208 / 07.11.2013 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 11/10.10.2013 г.)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Василий Голцев

Външен

Член

Становище

Проф. дн Огнян Кунчев

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Божидар Димитров

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р. Поля Добрева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Ангел Живков

Външен

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на Петър Димитров Дойнов

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката в биологията”

НСЗ: „Механика на флуидите”

Тема на дисертацията: „Приложение на методи за анализ на фрактални свойства на времеви редове към анализ на биологични сигнали” (Автореферат, Дисертация, Публикации)

Научен ръководител: проф. дн Николай К. Витанов

Дата и място на защита: 31.01.2014 г., 15 часа, зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София.

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 17.01.2014 г.

 

На 20 януари 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-281 / 12.12.2014 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 13/ 02.12.2014 г.)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

доц. д-р Клементина Младенова

Вътрешен

Председател

Становище

проф. дн Евтим Захариев

Вътрешен

Член

Рецензия

проф. дн Владимир Герджиков

Външен

Член

Рецензия

проф. д-р Ивайло Младенов

Външен

Член

Становище

доц. д-р Ангел Живков

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

доц. д-р Васил Василев

Вътрешен

 

 

проф. д-р Азнив Каспарян

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на гл. ас. Данаил Стефанов Брезов

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.01 „Теоретична механика”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Тема на дисертацията: „Векторни параметризации и факторизации в евклидови и хиперболични модели в механиката” (Автореферат)

Научни ръководители: доц. д-р Клементина Младенова и проф. д-р Ивайло Младенов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 06.01.2015 г.

 

На 20 февруари 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-272 / 09.12.2014 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 13/ 02.12.2014 г.)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

доц. д-р Петко Кирязов

Вътрешен

Председател

Становище

доц. д-р Стоян Стойчев

Вътрешен

Член

Рецензия

чл. кор. проф. дн Йордан Йорданов

Външен

Член

Становище

проф. д-р Иван Йотов

Външен

Член

Рецензия

доц. д-р Мария Антонова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

 

 

доц. д-р Златко Златанов

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на гл. ас. Гергана Стефанова Николова.

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.07 „Биомеханика”

НСЗ: Биомеханика

Тема на дисертацията: „Изследване на геометричните и масово-инерционни характеристики на българските мъже и жени на базата на математически модели на човешкото тяло” (Автореферат)

Научни ръководители: проф. дн Юлий Тошев

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 19.01.2015 г.

 

На  24 март 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-284 / 18.12.2014 г.., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 14/11.12.2014 г., т. 2)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Славчо Славчев

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Стефан Стефанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Запрян Запрянов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Иван Димов

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Анета Караиванова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Тодор Гюров

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на Навийн Кулакарни

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Тема на дисертацията: Direct Simulation Monte Carlo Application for Analysis of Isothermal Gas Flow in Micro-channel Configurations (автореферат, дисертация)

Научен ръководител: проф. дн Стефан Стефанов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 09.03.2014

 

На 25 март 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-264 / 04.12.2014 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 12/ 30.10.2014 г., т. 6)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Лидия Митуцова

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Стоян Стойчев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Живка Винарова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Паруш Парушев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Вилям Попов

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Людмил Николов

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на гл. ас. Сергей Николов Ранчев.

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.07 „Биомеханика”

НСЗ: Механика на дискретни системи

Тема на дисертацията: „Изследване върху биомеханиката на крачещото придвижване и приложение при синтез на крачещи апарати” (Автореферат)

Научен консултант: доц. д-р Паруш Парушев

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 24.02.2014

 

На 14 август 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-135 / 24.06.2015 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 9 / 23.06.2015 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Митко Миховски

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Ангел Балашев

Външен

Член

Рецензия

Ст.н.с. II ст. д-р Александър Скордев

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Богомил Йочев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Иван Коларов

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на ас. Йордан Николаев Мирчев Професионално направление: 4.1. „Физически науки”

Научна специалност: „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”

НСЗ: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тема на дисертацията: „Ултразвуково изпитване на метални изделия с повреждания от обща и питинг корозия” (автореферат, дисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Митко Миховски

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 27.07.2015

 

На 15 октомври 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-163 / 10.07.2015 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 11/ 09.07.2015 г., т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Васил Василев

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

Член

Становище

Акад. Александър Петров

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Николай Тончев

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Веселин Тончев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Нина Пешева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Екатерина Писанова

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на ас. Галин Славчев Вълчев

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Тема на дисертацията: Флуктуационно-индуцирани взаимодействия в крайно-размерни флуидни системи” (автореферат, дисертация)

ръководител: Проф. дн Даниел Данчев

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 28.09.2015

 

На 22 октомври 2015 г. Научно жури (назначено със Заповед №: РД-09-183 / 20.07.2015 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 11/ 09.07.2015 г., т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Рецензия

Доц. дн Светослав Г. Николов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Нешо Чипев

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Пламена Златева

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Силвия Попова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Петко Кирязов

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Златка Алексиева

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на ас. Елица Михайлова Петрова.

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Биомеханика”

НСЗ: Биомеханика

Тема на дисертацията: „Динамика на биоокислението на железни йони от щам Аcidithiobacillus ferrooxidans JCM3863 в хранителни среди с варираща киселинност и йонен състав” (автореферат, дисертация)

Научен консултант: доц. д-р Пламена Златева

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 09.10.2015

 

На 18 декември 2017 г. НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-202/20.10.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 9/19.10.2017 г., т. 9)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Митко Миховски

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. д-р Иван Коларов

Външен

Член

Рецензия

Ст.н.сII ст. д-р Александър Скордев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Десислава Пашкулева

Вътрешен

 

 

Проф. дн Георги Генов

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на маг. Павел Христов Чукачев

Професионално направление: 4.5. „Математика”

Научна специалност: „Приложна механика”

НСЗ: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тема на дисертациятаИновативни методи за развитие на ултразвуковия контрол но газопроводи (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Митко Миховски

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 1.12.2017

 

На 3 април 2018 г., НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-244/12.12.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 12/7.12.2017 г., т. 4)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Евгени Иванов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Татяна Табакова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Даниела Карашанова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Антония Топлийска

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Мартин Раденков

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на маг. ас. Верислав Ангелов

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Технология на композитните материали ”

НСЗ: Механика на флуидите

Тема на дисертациятаСинергични ефекти на златни наночастици и слоести силикати в епоксидна смола (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Румяна Коцилкова

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 12.03.2018

 

На 14 март 2018 г., НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-258/18.12.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 12/7.12.2017 г., т. 4)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Рецензия

Доц. д-р Александър Попов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн инж. Иван Пършоров

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Камелия Калчевска

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Десислава Пашкулева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Манол Манчев

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на инж. Георги Добрев

Професионално направление: 4.5. „Математика”

Научна специалност: „Приложна механика”

НСЗ: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тема на дисертациятаДетерминистично-вероятностен подход при изпитване на умора в AlSi7Mg и AlCu6Mn сплави (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Доц. д-р Александър Попов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 22.02.2018

 

На 14 май 2018 г., НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-18/24.01.2018 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 1/19.01.2018 г., т. 12)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Стефка Наумова

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Мария Марудова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Мартин Раденков

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Евгени Иванов

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Светла Дянкова

Външен

 

 

 

присъди образователната и научна степен „Доктор” на маг. Станислав Коцилков

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Технология на композитните материали ”

НСЗ: Механика на флуидите

Тема на дисертацията: Безопасност и оценка на екологичен риск от полимерните нанокомпозити, прилагани за опаковки: технологични и правни аспекти(автореферат, дисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Николай К. Витанов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 23.04.2018

 

На 3 септември 2018 г. от 14:00 ч. в зала 200 на Института по механика, НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-138/29.06.2018 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 7/21.06.2018 г., т. 5)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

Член

Становище

Акад. Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Зелма Леви

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Даниела Карашанова

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Антония Топлийска

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Надя Петрова

Външен

 

 

 

ПРИСЪДИ образователната и научна степен „Доктор” на маг. Иванка Петрова – Дойчева.

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание”

Научна специалност: „Технология на композитните материали”

НСЗ: Механика на флуидите

Тема на дисертациятаРеология, механични и термични свойства на трифазни полимерни нанокомпозити (авторефератдисертация)

Научен ръководител: Проф. дн Румяна Коцилкова

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 10.08.2018

 

На 14 септември 2018 г. от 14:00 ч. в зала 200 на Института по механика, НАУЧНО ЖУРИ (назначено със ЗАПОВЕД №: РД-09-123/09.06.2018 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ № 6/31.05.2018 г., т. 7)

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Александър Попов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Митко Миховски

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Иван Вучков

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Манол Манчев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Иван Пършоров

 

 

Доц. д-р Стефчо Гунински

 

 

 

ПРИСЪДИ образователната и научна степен „Доктор” на маг. инж. Жан Стефанов Иванов.

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Приложна механика”

НСЗ: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тема на дисертациятаРазвитие и валидиране на метода на вихровотоково изпитване при контрол на качеството на въглеродни детайли (автореферат, дисертация)

Научен ръководител: Доц. д-р Александър Попов

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 22.08.2018

 

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Monday, 08 October 2018