Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Механика на деформируемото твърдо тяло ”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-149/12.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Румен Янков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. д-р Дора Карагьозова

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Людмила Парашкевова

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Нина Пешева

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Иван Марков

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Ивелин Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Красимир Георгиев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

 

Проф. дн Владимир Герджиков

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Петър Джонджоров (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 28.09.2018

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката в земната и скална механика”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-148/12.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

Председател

Становище

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Лена Михова

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Евгения Попова

Външен

Член

Становище

Проф. дн Иван Димов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Цвятко Рангелов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Иванка Паскалева

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Людмила Парашкевова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Антоанета Канева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Мария Дачева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 25.09.2018

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки ”

Професионално направление: 5.6 „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”

НСЗ: „Механика на флуидите”

ДВ брой 37 от 4 май 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-141/02.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Десислава Пашкулева

Вътрешен

Член

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Галя Замфирова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

 

 

Проф. дн Диана Нешева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Евгени Иванов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 04.10.2018