Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Научна специалност:  „Роботи и манипулатори”

НСЗ:  „Мехатроника”

ДВ бр. 98 от 13.12.2019 г.

Научно жури

(назначено със Заповед № РД-09-54/26.02.2020 , съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 3/13.02.2020, т. 2)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Светослав  Николов

Вътрешен

Член


Проф. д-р Костадин  Костадинов

Вътрешен

Член


Проф. дн Митко  Миховски

Вътрешен

Член


Проф. дн Георги  Тодоров 

Външен

Член


Проф. д-р Таньо  Танев

Външен

Член


Проф. д-р Тодор  Нешков

Външен

Член


Проф д-р Димитър  Карастоянов

Външен

Член


Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Николай  Златов

Вътрешен

 

 

Проф. д-р Ивелин  Иванов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Димитър Иванов Чакъров (документи, представени за участие в конкурса)

Резюмета на трудовете на кандидата, представени за участие в  конкурса