Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Главен асистент | „Доцент” | „Професор”

НЯМА

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Wednesday, 03 May 2017