Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Главен асистент | „Доцент” | „Професор”

Професионално направление: 5.1. „Машинно инженерство”

Научна специалност: „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло”

ДВ: брой 95 от 29.11.2016 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-24/02.02.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ №: 1/19.01.2017, т. 7)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Проф. дн Митко Миховски

Вътрешен

 

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

 

Проф. д-р Иван Коларов

Външен

 

Ст.н.с. д-р Александър Скордев

Външен

 

Резервни членове:

 

 

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

 

Доц. д-р  Дамян Ганчев

Външен

 

 

Кандидати: Асистент д-р Йордан Мирчев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Monday, 13 February 2017