Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Биомеханика”

НСЗ: „Биомеханика”

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-147/09.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Светослав Г. Николов

Вътрешен

Член

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Росица Райкова

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Иван Йотов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Стоян Стойчев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Мария Антонова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Златко Златанов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Гергана Стефанова Николова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 17.09.2018

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“

Научна специалност: „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“

НСЗ: „Механика на флуидите“

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-139/02.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. дн Радко Петков

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Йордан Марински

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Оханес Сантурджиян

Външен

Член

Становище

Доц. дн Веселин Кутев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Нина Филипова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Ани Йорданова

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Олга Ничева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 01.10.2018

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“

Научна специалност: „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“

НСЗ: „Механика на флуидите“

ДВ брой 37 от 4 май 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-140/02.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. дн Радко Петков

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Богдан Казаков

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Илия Христов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Марин Генев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Михаил Михайлов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Нина Филипова

Вътрешен

 

 

Проф. дн Христо Христов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Мила Чиликова-Любомирова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 03.10.2018