Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Биомеханика”

НСЗ: „Мехатроника

Държавен вестник: бр. 97 от 05.12.2017

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-28/08.02.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/19.01.2018, т. 6)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Костадин Костадинов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Лидия Митуцова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Иван Йотов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Живка Винарова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Стоян Стойчев

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Николай Златов

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Вилям Попов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Сергей Ранчев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 12.04.2018

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката ”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Държавен вестник: бр. 97 от 05.12.2017

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-20-11/29.01.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/19.01.2018, т. 6)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Нина Пешева

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Анета Караиванова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Славчо Славчев

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Моньо Карталев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Тодор Парталин

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Тодор Гюров

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Кирил Щерев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС:

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 16.04.2018

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Tuesday, 17 April 2018