Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

„Главен асистент” | „Доцент” | „Професор”

Професионално направление: 5. „Технически науки”

Научна специалност: 02.01.52: „Роботи и манипулатори”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 182/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. дн Евтим Захариев

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Красимир Георгиев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Веселин Павлов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Тодор Нешков

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Витан Гълъбов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Васил Балавесов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Пенка Генова

Външен

 

 

Доц. д-р Димитър Чакъров

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Костадин Костадинов (документи, представени за участие в конкурса)

Доц. д-р Георги Бояджиев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Костадин Костадинов (ПРОТОКОЛ 2/26.01.2012 г., т. 1)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 3.01.2012 г.

 

Професионално направление: 4. „Природни науки, математика и информатика”

Научна специалност: 01.02.04: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 184/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Петър Джонджоров

Вътрешен

Председател

Становище

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Сава Кисляков

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Коста Младенов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Цоло Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Тодор Ангелов

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Васил Василев

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Николина Бончева

Външен

 

 

Проф. дн Светозар Маргенов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Дора Карагьозова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Дора Карагьозова (ПРОТОКОЛ №14/01.12.2011 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 16.11.2011 г.

 

Професионално направление:

Научна специалност: 01.02.07: „Биомеханика”

НСЗ: „Биомеханика”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 185/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Чл. кор. проф. дн Стефан Радев

Вътрешен

Председател

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Становище

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Върбан Савов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Никола Петров

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Христо Христов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Светослав Марков

Външен

 

 

Доц. Петко Кирязов

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Надя Антонова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Надя Антонова (ПРОТОКОЛ №1/12.01.2012 г., т. 4)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 2.12.2011 г.

 

Професионално направление:

Научна специалност: 01.02.02: „Приложна механика”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 186/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

Председател

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Становище

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Йорданка Иванова

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. дн Митко Миховски

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Румен Янков

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Иван Николов

Външен

 

 

Доц. д-р Александър Попов

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Доц. дн Васил Кавърджиков (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. дн Васил Кавърджиков (ПРОТОКОЛ №16/08.12.2011 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 18.11.2011 г.

 

Професионално направление: 4. „Природни науки, математика и информатика”

Научна специалност: 01.01.13: „Математичско моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 187/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Чл. кор. проф. дн Стефан Радев

Вътрешен

Председател

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Йорданка Иванова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Евгени Христов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Николина Бончева

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Красимир Георгиев

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Иван Миховски

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Акад. проф. дн Петър Попиванов

Външен

 

 

Доц. д-р Дора Карагьозова

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Петя Динева (документи, представени за участие в конкурса)

Доц. дн Стефан Стефанов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Петя Динева (ПРОТОКОЛ №2/26.01.2012 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 9.01.2012 г.

 

 

Професионално направление: 4. „Природни науки, математика и информатика”

Научна специалност: 01.01.13: „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 72/19.04.2012 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ № 5 / 22.03.2012, т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Славчо Славчев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Запрян Запрянов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Иван Димов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Николай Янев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Красимир Георгиев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. дн Станимир Илиев

Вътрешен

 

 

Проф. д-р Анета Караиванова

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. дн Стефан Стефанов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: доц. дн Стефан Стефанов (ПРОТОКОЛ №:12/27.09.2012 г., т.2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 25.06.2012 г.

 

 

Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“

Професионално направление: 4.5. „Математика“

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката на деформируемото твърдо тяло“

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-126/05.06.2013 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/30.05.2013, т. 1)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Васил Василев

Вътрешен

Председател

Становище

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. дн Николина Бончева

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Любомир Димитров

Външен

Член

Становище

Проф. дн Цоло Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Иван Марков

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Ивелин Иванов

Външен

 

 

Доц. д-р Светослав Николов

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Емил Маноах (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Емил Маноах (ПРОТОКОЛ №: 11/10.10.2013 г., т. 1)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 02.09.2013

 

 

 

Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“

Професионално направление: 4.5. „Математика“

Научна специалност: 01.02.01 „Теоретична механика“

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-127/06.06.2013 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/30.05.2013, т. 1)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

проф. дн Любомир Лилов

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Йорданка Иванова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Александър Казаков

Вътрешен

Член

Становище

Чл.-кор. проф. дн Венелин Живков

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Николай Минчев

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Петър Колев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Витан Гълъбов

Външен

 

 

Доц. д-р Емил Маноах

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Доц. дн Евтим Захариев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. дн Евтим Захариев (ПРОТОКОЛ №: 13/10.10.2013 г., т. 1)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 17.09.2013

 

 

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Механика на деформируемо твърдо тяло”

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло”

ДВ: бр. 31 от 28.04.2015 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-148/29.06.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/23.06.2015, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. д-р Дора Карагьозова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Людмила Парашкевова

Вътрешен

Член

Рецензия

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Йордан Генов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Иван Марков

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Ивелин Иванов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Роберт Казанджиев

Вътрешен

 

 

Проф. дн Климент Хаджов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Румен Златев Янков (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Румен Златев Янков  (ПРОТОКОЛ №: 13/29.10.2015 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 01.10.2015

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Приложна механика”

НСЗ: „Биомеханика”

ДВ: бр. 30 от 24.04.2015 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-152/01.07.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/23.06.2015, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Митко Миховски

Вътрешен

Член

Становище

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Нели Димитрова

Външен

Член

Становище

Проф. дн Светослав Марков

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Миглена Кирилова-Донева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Таня Пенчева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. дн Светослав Ганчев Николов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. дн Светослав Ганчев Николов (ПРОТОКОЛ №: 13/29.10.2015 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 02.10.2015

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

ДВ: бр. 30 от 24.04.2015 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-150/30.06.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/23.06.2015, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Евтим Захариев

Вътрешен

Председател

Рецензия

Доц. д-р Васил Василев

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Камен Делчев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Владимир Герджиков

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Азнив Каспарян

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Димитър Карастоянов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Ангел Живков

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Бойчо Маринов

Вътрешен

 

 

Проф. д-р Михаил Тодоров

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Клементина Димитрова Младенова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Клементина Димитрова Младенова (ПРОТОКОЛ №: 14/05.11.2015 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 17.09.2015

 

Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“

Професионално направление: 4.5. „Математика“

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката “

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-100/18.07.2016 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 10/28.06.2016, т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

Председател

становище

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Член

рецензия

Проф. дн Александър Рачев

Външен

Член

рецензия

Проф. дн Михаил Тодоров

Външен

Член

становище

Проф. д-р Илия Илиев

Външен

Член

рецензия

Проф. д-р Стоян Капралов

Външен

Член

становище

Доц. д-р Ивелин Иванов

Външен

Член

становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

 

 

Проф. дн Николина Бончева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Тодор А. Ангелов (документи, представени за участие в конкурса)

Доц. д-р Васил М. Василев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: доц. д-р Васил М. Василев (ПРОТОКОЛ №: 13/03.11.2016 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 27.09.2016 г.

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Механика на деформируемото твърдо тяло ”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-149/12.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Румен Янков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. д-р Дора Карагьозова

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Людмила Парашкевова

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Нина Пешева

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Иван Марков

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Ивелин Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Красимир Георгиев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

 

Проф. дн Владимир Герджиков

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Петър Джонджоров (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Петър Джонджоров (ПРОТОКОЛ № 10 от 25.10.2018 г., т. 4)

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 28.09.2018

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката в земната и скална механика”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло”

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-148/12.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

Председател

Становище

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Лена Михова

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Евгения Попова

Външен

Член

Становище

Проф. дн Иван Димов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Цвятко Рангелов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Иванка Паскалева

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Людмила Парашкевова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Антоанета Канева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Мария Дачева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Мария Дачева (ПРОТОКОЛ № 10 от 25.10.2018 г., т. 4)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 25.09.2018

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки ”

Професионално направление: 5.6 „Материали и материалознание ”

Научна специалност: „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”

НСЗ: „Механика на флуидите”

ДВ брой 37 от 4 май 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-141/02.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Десислава Пашкулева

Вътрешен

Член

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Галя Замфирова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

 

 

Проф. дн Диана Нешева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Доц. д-р Евгени Иванов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Доц. д-р Евгени Иванов (ПРОТОКОЛ № 10 от 25.10.2018 г., т. 4)

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 04.10.2018