Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Главен асистент | „Доцент” | „Професор”

Професионално направление:  7.1 „Медицина”

Научна специалност: 01.02.07 „Биомеханика”

НСЗ: „Биомеханика”

Научно жури

доц. д-р Надя Антонова (председател)

доц. д-р Димитър Чакров

доц. д-р Светослав Николов

проф дн Тодор Неков

доц. д-р Никола Петров

Резервни членове

доц. д-р Вълко Петров.

доц. д-р Асен Сапунов

(назначено със Заповед №: 109 / 07.06.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7 / 19.05.2011 г., т. 3)

Кандидат: Д-р Иванка Венева

Избран от НС: Д-р Иванка Венева (ПРОТОКОЛ №: 10/14.07.2011 г., т. 5)

 

Професионално направление:  4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Биомеханика”

Научно жури

проф. дн Николай Витанов (председател)

доц. д-р Стефан Стефанов

доц. д-р Нина Пешева

проф. дн Иван Димов

доц. д-р Славчо Славчев

Резервни членове

доц. д-р Петър Господинов

доц. д-р Тодор Г. Димов

(назначено със Заповед №: 106 / 03.06.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7 / 19.05.2011 г., т. 3)

Кандидат: Д-р Кирил Щерев

Избран от НС: Д-р Кирил Щерев (ПРОТОКОЛ №: 10/14.07.2011 г., т. 5)

 

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание”

Научна специалност: 02.10.25 „Технология на композитните материали”

НСЗ: „Физикохимична механика“

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-224/24.10.2014 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11/09.10.2014, т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Доц. д-р Страшимир Джумалийски

Вътрешен

Председател

Доц. д-р Георги Коцев

Вътрешен

Член

Доц. д-р Мирона Миронова

Вътрешен

Член

Доц. д-р Галина Замфирова

Външен

Член

Доц. д-р Валентин Диков

Външен

Член

Резервни членове:

 

 

Доц. д-р Румен Кръстев

Вътрешен

 

Доц. д-р Цоло Цолов

Външен

 

 

Кандидати: Д-р Ирена Борованска

Избран от НС: Д-р Ирена Борованска (ПРОТОКОЛ №: 14/11.12.2014 г., т. 5)

 

 

Професионално направление: 4.5. „Математика”

Научна специалност: „Биомеханика”

НСЗ: „Биомеханика“

ДВ: бр. 30 от 24.04.2015

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-151/01.07.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/23.06.2015, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Доц. дн Светослав Николов

Вътрешен

Член

Доц. д-р Петко Кирязов

Вътрешен

Член

Доц. д-р Стоян Стойчев

Външен

Член

Доц. д-р Владимир Петрунов

Външен

Член

Резервни членове:

 

 

Доц. д-р Мария Дачева

Вътрешен

 

Доц. д-р Лаура Андреева

Външен

 

 

Кандидати: Д-р Евгени Койчев

Избран от НС: Д-р Евгени Койчев (ПРОТОКОЛ №: 12/08.10.2015 г. т. 3)

 

Професионално направление: 5.13. „Общо инженерство”

Научна специалност: „Роботи и манипулатори”

НСЗ: „Механика на дискретни системи“

ДВ: бр. 30 от 24.04.2015

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-158/031.07.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/23.06.2015, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Председател

Доц. д-р Галина Цветкова

Вътрешен

Член

Доц. д-р Александър Казаков

Вътрешен

Член

Проф. д-р Роман Захариев

Външен

Член

Доц. д-р Пламен Райков

Външен

Член

Резервни членове:

 

 

Доц. д-р Димитър Чакъров

Вътрешен

 

Проф. д-р  Веселин Павлов

Външен

 

 

Кандидати: Д-р Михаил Стоянчов Цвеов

Избран от НС: Д-р Михаил Стоянчов Цвеов (ПРОТОКОЛ №: 12/08.10.2015 г. т. 3)

 

 

Професионално направление: 4.5. „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

ДВ: брой 12 от 12.02.2016 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-61/27.04.2016 г. и РД-09-70а/16.05.2016 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ №: 5/11.04.2016, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Доц. д-р Васил М. Василев

Вътрешен

Председател

Проф. дн Даниел М. Данчев

Вътрешен

Член

Доц. д-р Петър А. Джонджоров

Вътрешен

Член

Проф. дн Николай С. Тончев

Външен

Член

Доц. д-р Веселин Д. Тончев

Външен

Член

Резервни членове:

 

 

Доц. д-р Нина Х. Пешева

Вътрешен

 

Доц. д-р  Екатерина С. Писанова

Външен

 

 

Кандидати: Асистент д-р Галин Славчев Вълчев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Асистент д-р Галин Славчев Вълчев (ПРОТОКОЛ №: 9/09.06.2016 г.. т. 2)

 

Професионално направление: 5.1. „Машинно инженерство”

Научна специалност: „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло”

ДВ: брой 95 от 29.11.2016 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-24/02.02.2017 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ №: 1/19.01.2017, т. 7)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Проф. дн Митко Миховски

Вътрешен

 

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

 

Проф. д-р Иван Коларов

Външен

 

Ст.н.с. д-р Александър Скордев

Външен

 

Резервни членове:

 

 

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

 

Доц. д-р  Дамян Ганчев

Външен

 

 

Кандидати: Асистент д-р Йордан Мирчев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Асистент д-р Йордан Мирчев (ПРОТОКОЛ №: 3/30.03.2017, т. 2)

 

 

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание

Научна специалност: „Технология на композитните материали”

НСЗ: „Механика на флуидите”

ДВ: бр. 96 от 20.11.2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-19/22.01.2019 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ №: 1/10.01.2019, т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Проф. дн  Румяна Коцилкова

Вътрешен

 

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

 

Доц. д-р Даниела Карашанова

Външен

 

Доц. д-р Зелма Леви

Външен

 

Резервни членове:

 

 

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

 

Доц. д-р Надя Петрова

Външен

 

 

Кандидати: Асистент  дИванка Петрова-Дойчева

Избран от НС: Асистент д-р Иванка Петрова-Дойчева (ПРОТОКОЛ №: 4/07.03.2019, т. 2)

 

 

 

Професионално направление: 5.6. „Материали и материалознание

Научна специалност: „Технология на композитните материали”

НСЗ: „Механика на флуидите”

ДВ: бр. 96 от 20.11.2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-20/22.01.2019 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ №: 1/10.01.2019, т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Проф. д-р Евгени Иванов

Вътрешен

 

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

 

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

 

Проф. д-р Татяна Табакова

Външен

 

 Доц. д-р Даниела Карашанова

Външен

 

Резервни членове:

 

 

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

 

Доц. д-р  Антония Топлийска

Външен

 

 

Кандидати: Асистент д-р Верислав Ангелов Ангелов

Избран от НС: Асистент  д-р Верислав Ангелов Ангелов (ПРОТОКОЛ №: 4/07.03.2019, т. 3)

 

 

 

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Tuesday, 19 March 2019