Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

„Главен асистент” | „Доцент” | „Професор”

Професионално направление:  5.6 „Материали и материалознание

Научна специалност: 01.02.04 „Механика на деформируемо твърдо тяло

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло

Научно жури

(назначено със Заповед №: 108 / 07.06.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7 / 19.05.2011 г., т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

доц. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

проф. дн Йорданка Иванова

Вътрешен

Член

Становище

доц. д-р Румен Янков

Вътрешен

Член

Становище

доц. д-р Роберт Казанджиев

Вътрешен

Член

Становище

проф. дн Николина Бончева

Външен

Член

Рецензия

чл. кор. Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

доц. д-р Иван Миховски

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

доц. д-р Петя Динева

Вътрешен

 

 

проф. дн Кл. Хаджов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Д-р Светослав Николов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Д-р Светослав Николов (ПРОТОКОЛ №13/10.11-2011 т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 14.10.2011 г.

 

 

 

Професионално направление: 5.6 „Материали и материалознание”

Научна специалност: 02.10.25: „Технология на композитните материали”

НСЗ: „Физико-химична механика”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 180/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Георги Коцев

Вътрешен

Председател

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Диана Нешева

Външен

Член

Становище

Проф. дн Стефанка Василева

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Георги Божинов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Антония Топлийска

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Петър Петров

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Румяна Коцилкова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Галя Замфирова

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Евгени Иванов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Евгени Иванов (ПРОТОКОЛ №15/01.12.2011 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 4.11.2011 г.

 

 

 

Професионално направление: 5.6 „Материали и материалознание”

Научна специалност: 02.15.05: „Строителни материали и изделия и технология за производството им”

НСЗ: „Физико-химична механика”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 181/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Валерий Найденов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. д-р Георги Божинов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Теодор Рошавелов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Мариана Попова

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Юлия Христова

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Бойчо Маринов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Роберт Казанджиев

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Румяна Захариева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Румен Кръстев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Румен Кръстев (ПРОТОКОЛ №16/08.12.2011 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 7.11.2011 г.

 

 

 

Професионално направление:

Научна специалност: 01.02.04: „Механика на деформируемото твърдо тяло

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло

Научно жури

(назначено със Заповед №: 178/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Роберт Казанджиев

Вътрешен

Председател

Рецензия

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Йорданка Иванова

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. дн Николина Бончева

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Дончо Партов

Външен

Член

Становище

Доц. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Никола Николов

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Мария Дачева

Вътрешен

 

 

Проф. дн Константин Казаков

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Ана Янакиева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Ана Янакиев (ПРОТОКОЛ №15/01.12.2011 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 4.11.2011 г.

 

 

 

Професионално направление:

Научна специалност: 01.02.02: „Приложна механика”

НСЗ: „Механика на деформируемото твърдо тяло

Научно жури

(назначено със Заповед №: 177/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Становище

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Йорданка Иванова

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. дн Митко Миховски

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Иван Николов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Никола Николов

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Петя Динева

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Десислава Пашкулева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Десислава Пашкулева (ПРОТОКОЛ №17/08.12.2011 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 14.11.2011 г.

 

 

 

Професионално направление:

Научна специалност: 01.02.07: „Биомеханика”

НСЗ: „Биомеханика”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 179/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Рецензия

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Становище

Чл. кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Светослав Марков

Външен

Член

Становище

Доц. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Светослав Николов

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Росица Райкова

Външен

 

 

Доц. д-р Петко Кирязов

Вътрешен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Миглена Кирилова-Донева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Миглена Кирилова-Донева (ПРОТОКОЛ №17/08.12.2011 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 21.11.2011 г.

 

 

 

Професионално направление: 4. „Природни науки, математика и информатика”

Научна специалност: 01.02.05: „Механика на флуидите”

НСЗ: „Механика на флуидите”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 176/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Чл. кор. проф. дн Стефан Радев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Запрян Запрянов

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Стефка Димова

Външен

Член

Становище

Проф. дн Светозар Маргенов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Красимир Радев

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Соня Табакова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Данчи Кулова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Славчо Славчев

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Поля Добрева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Поля Добрева (ПРОТОКОЛ №1/12.01.2012 г., т. 5)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 5.12.2011 г.

 

 

 

Професионално направление: 5. „Технически науки”

Научна специалност: 02.01.52: „Роботи и манипулатори”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 175/07.10.2011 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 11 28.09.2011 г., т. 4)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Димитър Чакъров

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Веселин Павлов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Пенка Генова

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Тодор Нешков

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Димитър Карастоянов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Васил Балавесов

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Проф. дн Красимир Георгиев

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Роман Захариев

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Тихомир Тянков (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Тихомир Тянков (ПРОТОКОЛ №18/19.12.2011 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 23.11.2011 г.

 

Професионално направление: 4.1. „Математика“

Научна специалност: 01.02.02: „Приложна механика”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 127/20.07.2012 г., съгласно решение на НС – ПРОТОКОЛ №: 11 28.06.2012  г., т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Митко Миховски

Вътрешен

Председател

Рецензия

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Георги Бояджиев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Витан Гълъбов

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Георги Димчев

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Борис Белниколовски

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Бойчо Маринов

Вътрешен

 

 

Проф. д-р Тодор Нешков

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Емилия Абаджиева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Емилия Абаджиева (ПРОТОКОЛ №: 14/ 01.11.2012  г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 20.09.2012

 

 

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката в биологията и медицината”

НСЗ: „Механика на флуидите”

Научно жури

(назначено със Заповед №: 09.09.01.2013 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/03.01.2013, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Чл. кор. проф. дн Стефан Радев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Стоян Стойчев

Вътрешен

Член

Рецензия

Проф. дн Светослав Марков

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Таня Пенчева

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Татяна Илкова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Меглена Кирилова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Олимпия Раева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Елена Николова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Елена Николова (ПРОТОКОЛ №: 6/ 18.04.2013 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 14.03.2013 г.

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.05 „Механика на флуидите”

НСЗ: „Механика на флуидите”

Научно жури

(назначено със Заповед №:12/10.01.2013 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/03.01.2013, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Чл. кор. проф. дн Стефан Радев

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Славчо Славчев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Евелин Монев

Външен

Член

Рецензия

Доц.. д-р Емил Бурназки

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Радко Петков

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Данчи Кулова

Вътрешен

 

 

Доц. дн Пламен Петков

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Нина Филипова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Нина Филипова (ПРОТОКОЛ №:8/16.05.2013 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 14.03.2013 г.

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.02 „Приложна механика”

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло

Научно жури

(назначено със Заповед №:19/15.01.2013 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/03.01.2013, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Дора Карагьозов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николина Бончева

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

Член

Становище

Чл.-кор. проф. дн Венелин Живков

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Коста Младенов

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Здравко Бонев Петков

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Мая Микренска

Вътрешен

 

 

Проф. дн Цоло Иванов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Филип Филипов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Няма (ПРОТОКОЛ № 5/04.04.2013 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 14.03.2013 г.

 

 

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.02 „Приложна механика”

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-151/11.07.2014 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 8/26.06.2014, т. 3)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Митко Миховски

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Георги Стоилов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Коста Младенов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Константин Казаков

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Здравко Бонев Петков

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Йонка Иванова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Елена Васева

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Филип Филипов (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Филип Филипов (ПРОТОКОЛ № 15/16.12.2014 г., т. 8)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 08.10.2014

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Професионално направление: 5.13 „Общо инженерство”

Научна специалност: 02.01.52: „Роботи и манипулатори”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-30/10.02.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 2/ 22.01.2015 г., т. 9)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Георги Бояджиев

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Камен Делчев

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Росица Райкова

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Роман Захариев

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Димитър Карастоянов

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Веселин Павлов

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Лидия Митуцова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Васил Балавесов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Иванка Петкова Венева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: д-р Иванка Петкова Венева (ПРОТОКОЛ №: 7/21.05.2015 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 7.04.2015

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Професионално направление: 5.13 „Общо инженерство”

Научна специалност: 02.01.52: „Роботи и манипулатори”

НСЗ: „Механика на дискретни системи”

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-31/10.02.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 2/ 22.01.2015 г., т. 9)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Евтим Захариев

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Димитър Чакъров

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Веселин Павлов

Външен

Член

Рецензия

Проф. д-р Роман Захариев

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Димитър Карастоянов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Николай Николов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Камен Делчев

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Иван Аврамов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Владимир Константинов Котев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: д-р Владимир Константинов Котев (ПРОТОКОЛ №: 7/21.05.2015 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 7.04.2015

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: 01.02.02 „Механика на деформируемо твърдо тяло

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло

ДВ: бр. 30 от 24.04.2015 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-147/29.06.2015 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 9/23.06.2015, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Васил Кавърджиков

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. д-р Людмила Парашкевова

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Васил Василев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Николина Бончева

Външен

Член

Становище

Проф. дн Константин Казаков

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Здравко Бонев Петков

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Виктор Ризов

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Ана Янакиева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Ивелин Иванов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Събина Чавдарова Чернева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Събина Чавдарова Чернева (ПРОТОКОЛ №: 14/05.11.2015 г., т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 01.10.2015

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Механика на деформируемо твърдо тяло

НСЗ: „Механика на деформируемо твърдо тяло

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-12/28.01.2016 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/21.01.2016 г., т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Дора Карагьозов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николина Бончева

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Цвятко Рангелов

Външен

Член

Рецензия

Чл.-кор. проф. дн Ангел Балтов

Външен

Член

Становище

Проф. д-р Петя Динева

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Роберт Казанджиев

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Петър Джонджоров

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

 

 

Проф. д-р Здравко Бонев Петков

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Гергана Николова Николова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Гергана Николова Николова (ПРОТОКОЛ №: 8/19.05.2016 г., т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 31.03.2016 г.

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Биомеханика”

НСЗ: „Мехатроника

Държавен вестник: бр. 97 от 05.12.2017

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-28/08.02.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/19.01.2018, т. 6)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Детелина Игнатова

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Николай Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Костадин Костадинов

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Лидия Митуцова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Иван Йотов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Живка Винарова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Стоян Стойчев

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Николай Златов

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Вилям Попов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Сергей Ранчев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: гл. ас. д-р Сергей Ранчев (ПРОТОКОЛ №: 6/31.05.2018 г, т. 2)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 12.04.2018

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката ”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Държавен вестник: бр. 97 от 05.12.2017

Научно жури

(назначено със Заповед №:РД-09-20-11/29.01.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 1/19.01.2018, т. 6)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Доц. д-р Нина Пешева

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. дн Даниел Данчев

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Анета Караиванова

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Славчо Славчев

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Моньо Карталев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Тодор Парталин

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Проф. д-р Емил Маноах

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Тодор Гюров

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Кирил Щерев (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: гл. ас. д-р Кирил Щерев (ПРОТОКОЛ №: №: 6/31.05.2018 г, т. 3)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 16.04.2018

 

Област на висше образование: 4 „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: 4.5 „Математика”

Научна специалност: „Биомеханика”

НСЗ: „Биомеханика”

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-147/09.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. дн Светослав Г. Николов

Вътрешен

Член

Становище

Акад. проф. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Росица Райкова

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Иван Йотов

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Стоян Стойчев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Мария Антонова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Златко Златанов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Гергана Стефанова Николова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Гергана Стефанова Николова (ПРОТОКОЛ № 10 от 25.10.2018 г., т 4)

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 17.09.2018

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“

Научна специалност: „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“

НСЗ: „Механика на флуидите“

ДВ брой 36 от 27 април 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-139/02.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Председател

Рецензия

Проф. д-р Соня Табакова

Вътрешен

Член

Становище

Доц. дн Радко Петков

Вътрешен

Член

Становище

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. дн Йордан Марински

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Оханес Сантурджиян

Външен

Член

Становище

Доц. дн Веселин Кутев

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Нина Филипова

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Ани Йорданова

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Олга Ничева (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Олга Ничева (ПРОТОКОЛ № 9 от 17.10.2018 г., т. 3 )

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 01.10.2018

 

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“

Научна специалност: „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“

НСЗ: „Механика на флуидите“

ДВ брой 37 от 4 май 2018 г.

Научно жури

(назначено със Заповед №: РД-09-140/02.07.2018 г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ №: 7/21.06.2018, т. 2)

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Николай К. Витанов

Вътрешен

Председател

Становище

Доц. дн Радко Петков

Вътрешен

Член

Рецензия

Доц. д-р Елена Николова

Вътрешен

Член

Становище

Проф. д-р Богдан Казаков

Външен

Член

Рецензия

Проф. дн Илия Христов

Външен

Член

Становище

Проф. дн Марин Генев

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Михаил Михайлов

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Нина Филипова

Вътрешен

 

 

Проф. дн Христо Христов

Външен

 

 

 

Кандидати:

Гл. ас. д-р Мила Чиликова-Любомирова (документи, представени за участие в конкурса)

Избран от НС: Гл. ас. д-р Мила Чиликова-Любомирова (ПРОТОКОЛ № 10 от 25.10.2018 г., т. 4)

 

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 03.10.2018

 

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Monday, 24 February 2020