Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Прием на докторанти | Конкурси за заемане на академични длъжности

 

„Главен асистент” | „Доцент” | „Професор”