Българската академия на науките обя­вява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 – 2018 г. в съответ­ствие с Решение № 236 на МС от 27.04.2017 г.

Институтът по механика е обучаваща организация по следните специалности:

4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) – 1 редовна

4.5. Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло) – 1 редовна

4.5. Математика (Механика на флуидите) – 1 редовна

4.5. Математика (Приложна механика) – 1 редовна

4.5. Математика (Биомеханика) – 1 редовна

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори) – 1 редовна

5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали) – 1 редовна

Обявата е публикувана в „Държавен вестник” бр. 58, вторник, 18 юли 2017 г.

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по механика. За справки – тел. 979-64-20 в Института по механика или в БАН – администрация, София, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 979-52-60.

Повече информация (обява за конкурса, списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в БАН, броя места по форма на обучение и обучаващи организации и необходими документи за кандидатстване) можете да намерите на страницата на Центъра за обучение към БАН: http://edu.bas.bg.

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Friday, 21 July 2017