Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение 236  на МС от 27.04.2017 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 22 от 13 март 2018 г.

Институтът по механика е обучаваща организация по следните специалности:

4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)1 (редовна)

4.5. Математика (Теоретична механика)  1 (редовна)

4.5. Математика (Приложна механика)1 (редовна)

5.6. Материали и материалознание (Строителни материали, изделия и технология на производството им)1 (редовна)

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по механика. За справки - тел. 02 979 6420 в Института по механика или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 979 5260.

Повече информация (обява за конкурса, списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в БАН, броя места по форма на обучение и обучаващи организации и необходими документи за кандидатстване) можете да намерите на страницата на Центъра за обучение към БАН: http://edu.bas.bg.

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Thursday, 12 April 2018