Print this page

Новини

Докторанти - конкурс


Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016 – 2017 г. в съответствиес Решение № 328 на МС от 3.05.2016 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 22 от 14 март 2017 г.

Институтът по механика е обучаваща организация по следните специалности:

4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)– 1 (редовна)

4.5. Математика (Теоретична механика)–1 (редовна)

5.6.Материали и материалознание (Технология на композитните материали)– 1 (редовна)

5.6. Материали и материалознание (Строителни материали, изделия и технология на производството им)– 1 (редовна)

В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по механика.

За справки - тел. 02 979 6420 в Института по механика или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260.

Повече информация (обява за конкурса, списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в БАН, броя места по форма на обучение и обучаващи организации и необходими документи за кандидатстване) можете да намерите на страницата на Центъра за обучение към БАН: http://edu.bas.bg.


Последна промяна:26-06-2018