Print this page

Начало - за Института

ПОКАНА


за набиране на асоциирани партньори в проект

Център за Компетентност

по тематичната област „Мехатроника и Чисти технологии“

на консорциум с координатор Института по Механика- БАН

ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект

Център за Компетентност

по тематичната област „Мехатроника и Чисти технологии“

на консорциум с координатор Института по Механика- БАНВъв връзка с подготвяне на проектното предложение Консорциумът набира КАНДИДАТИ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ съгласно Насоките за кандидатстване http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410 .

Кандидатите ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ПО СТЕПЕНТА НА ПОКРИВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:

ЗА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

  1. брой публикации, според SCOPUS или Web of Science, в тематичната област на проекта “Мехатроника и Чисти технологии;

  2. брой ERC грантове и позиции на координатор в програми по 7 РП, и/или Хоризонт 2020, и/или ръководство на работни пакети от тези програми;

  3. брой регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства;

  4. брой иновативни дружества в областта на проекта (spin outs, spin-offs).

ЗА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ:

  1. партньорства с други организации за научни изследвания;

  2. процент на инвестициите в тематичната област на проекта “Мехатроника и Чисти технологии“;

  3. наличие на стратегия за иновации,

  4. наличие на политика и правила относно интелектуалната собственост;

  5. брой участия в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) за периода 2011-2015 г.

Документи, удостоверяващи покриването на посочените критерии, ще се приемат в деловодството на Института по Механика, стая 223, или на адреса на Института - ул. Акад. Г. Бончев, блок 4, 1113 София, както и на електронна поща projectCoC@imbm.bas.bg в срок до 31.12.2016 г.

Справки електронна поща projectCoC@imbm.bas.bg

Асоциираните партньори ще да бъдат избирани сред кандидатствалите в срок по тази открита обява без допълнителни условия.

Класирането на кандидатствалите ще бъде обявено публично. В тази обява ще се посочат поканените за сключване на споразумение за партньорство - подписване на декларация за партньорство със срок от най-малко 5/пет/ години, както и резервните кандидати.

При кандидатстване на община, на чиято територия ще се извършват проектни дейности, ще се очаква тя да представи като част от документите за кандидатстване писмо за подкрепа при реализацията на проекта.


Последна промяна:28-01-2021