Print this page

Тема 2

Тема 2: Мехатронни системи и устройства, ориентирани към човека – моделиране, дизайн и експерименти


Служители

Стая

Тел. (+359 2)

Е-mail

доц. д-р Димитър Чакъров - ръководител

312

979 6448

mit@imbm.bas.bg

проф. д-р Костадин Костадинов

412

979 6487

kostadinov@imbm.bas.bg

проф. дн Красимир Георгиев

422

979 6472

kris@imbm.bas.bg

доц. д-р Детелина Игнатова

414

979 6408

ignatova@imbm.bas.bg

доц. д-р Илия Русев

56

979 6403

ilia@imbm.bas.bg

проф. д-р Георги Бояджиев

420

979 6474

george@imbm.bas.bg

доц. д-р Камен Делчев

432

979 6485

kamen@imbm.bas.bg

доц. д-р Тихомир Тянков

430

979 6483

tihomir@imbm.bas.bg

доц. д-р Емилия Абаджиева

225

979 6434

abadjieva@imbm.bas.bg

доц. д-р Румен Кръстев

61

979 6450

r_krastev@imbm.bas.bg

доц. д-р Иванка Венева

208

979 6427

veneva@imbm.bas.bg

доц. д-р Владимир Котев

62

 

kotev@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Сергей Ранчев

402 979 6410 serg_ran@abv.bg

гл. ас. д-р Михаил Цвеов

422 979 6472 mtsveov@abv.bg

ас. Димитър Трифонов

62

 

trifonov@imbm.bas.bg

ас. Асен Шулев

11/115

979 6403

assen@imbm.bas.bg

ас. Иво Вучков

103

979 6415

ivutchkov@abv.bg

ас. Цветелина Йоргова

412

979 6487

yorgova@imbm.bas.bg

инж. Калоян Здравков

 

 

 

Велико Дончев

122

9796418

 

Докторанти

инж. Тони Петров

115

 

petrovtoni@abv.bg

инж. Даниел Пенчев

430

979 6483

daniel.penchev@gmail.com

Асоциирани членове

проф. дн Валентин Абаджиев

225

979 6434

abadjiev@imbm.bas.bg

доц. д-р Лидия Илиева-Митуцова

206

979 6425

lidia@imbm.bas.bg

гл. ас. Владимир Витков

420

979 6474

vitkov@imbm.bas.bg

проф. д.м.н. Любомир Лилов

СУ-ФМИ

8161 550

lilov@fmi.uni-sofia.bg

проф. Кирил Арнаудов

206

 

k_arnaudov@abv.bg

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Дизайн и управление на мехатронни устройства и роботи за взаимодействие с човека. Водещ изследовател - доц. д-р Д. Чакъров

- Разработване на модели и алгоритми за управление на актуатори с променлива коравина в свободно движение и при контакт. Разработване на закони за управление, които са в състояние едновременно и точно да проследяват желаните и независими траектории и на осъществяване на коравината по тях.

- Разработване на еластични предавателни и усилващи механизми с интегрирани сензори за измерване на микропремествания и сили. Развиване на устройства и способи за оценка за физическите величини сила и коравина които да се използват в законите за управление.

2. Mоделиране, идентификация и управление на роботизирани системи. (приложение в ортопедичната хирургия). Водещи изследователи - проф. д-р Георги Бояджиев и доц. д-р Камен Делчев

- Проектиране на паралелна механична структура на прототип на роботизиран модул за автоматизирано рязане на кости в ортопедичната хирургия.

- Проектиране и изработване на програмно осигуряване и алгоритми за защита и обезпечаване на надеждността на манипулациите на роботизиран модул за автоматизирано рязане на кости в ортопедичната хирургия.

- Проектиране на механична защита за силов сензор за приложение в модул за автоматизирано рязане на кости в ортопедичната хирургия.

3. Изследване на процесите, обуславящи механичното поведение на системи твърди тела, ориентирано към техния анализ, синтез и експлоатация. Водещ изследовател: доц. д-р Емилия Абаджиева

- Усъвършенстване на математичните модели, ориентирани към синтеза на пространствени зъбни механизм: 3D софтуерно проектиране чрез въвеждане на 3D принтиране;

- Синтез на хиперболоидни трансмисии с приложение в роботиката и прецизни устройства;

-Приложение на международните стандарти при анализа на качеството, повредите и разрушенията на механични трансмисии

4. Лазерна и визуално-оптична микро-инспекция на обекти и свързани с тях процеси и технологии. Водещ изследовател гл. ас. Асен Шулев.

- Оптимизация на цифрови филтри за спекъл интерферометрични картини. - Изследване преместванията на МЕМС в 3D пространството и калибрирането им.

- Визуален контрол на микро-манипулатори с приложение в репродуктивната медицина.

5. Мехатронни микрофлуидни подавателни устройства за автоматизация на технологични и изследователски операции с биологични обекти. Водещ изследовател: доц. д-р Т. Тянков

- Изследване на нови микро-флуидни процеси за роботизиране в областта на клетъчните манипулации - Моделиране и симулиране на микро-флуидни устройства за клетъчни манипулации.

- Разработване на микро-флуидни устройства с приложение в медицината.


Последна промяна:15-11-2015