Print this page

Тема 2

АНАЛИТИЧНО И ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ

В МЕХАНИКАТА НА ДЕФОРМИРУЕМОТО ТВЪРДО ТЯЛО

 

Цел на проекта: Разработване на адекватни математически (аналитични и числени) модели чрез експериментален и числен анализ и симулиране на широк кръг важни технически и технологични, спрегнати, контактни и ударни процеси и явления за еднофазни и многофазни среди и конструкции от класически и нови материали; разработване и анализ на подходящи изчислителни методи и алгоритми, основани на методите на крайните и гранични елементи, крайните разлики и методите Монте Карло; формулиране и решаване на нови задачи в механиката на деформируемото твърдо тяло с практическо приложение.

Текущи задачи: Охарактеризиране на тънки покрития и наноструктурни материали посредством наноиндентация - моделиране и числено-експериментална идентификация на материални параметри; числено симулиране на поведението на материали от въглеродни нанотръбички; числено моделиране на експерименти за създаване и усъвършенстване на лекарствени форми със забавено освобождаване от микро и наноносители; нови решения за материали в транспорта, енергетиката и био-медицинския сектор; йерархично моделиране на минерализирана екзоскелетна тъкан на членестоноги; числено симулиране на механични процеси в МЕМС; разработване на Монте Карло - лъчева оптика математически модели и експериментални методи за изследване на разсейването на светлина от суспендирани твърди частици и приложения за характеризиране и идентификация на микрочастици; моделиране на разпространението на сеизмични вълни в порьозни нехомогенни среди и на спрегнати процеси в почви, симулиране на десорбция на базата на решетъчен модел, оценка на състоянието на разрушение в магнитоелектроеластичен композит с пукнатини; изследване на отслояването по интерфейса при тънки многослойни конструкции под действие на динамичен товар и приложение към перки на вятърни турбини, за оценка на надеждността и определяне на безопасна работна зона; изследване на ефекта от локален взрив върху механизма на поглъщане на енергията, при интензивно динамично натоварване на пенести материали, използвани в предпазни конструкции, както и на влиянието на свойствата им върху стойностите на критичното натоварване, предизвикващо повреда и разрушение; спрегнати контактни задачи за деформируеми тела с вътрешни параметри на състояние – вариационен и числен анализ, числени методи и алгоритми.

 

Изследователи: доц. д-р Т. Ангелов (координатор), доц. д-р Р. Благоева, доц. д-р В. Вълева, доц, д-р М. Дачева, доц. д-р П. Динева, доц. д-р Й. Иванова, проф. дмн Й. Иванова, проф. дтн В. Кавърджиков, проф. Д. Карагьозова, доц. д-р Е. Маноах, доц. д-р М. Микренска, доц. д-р А. Недев, доц. д-р Н. Николов,  доц. д-р Св. Николов, гл. ас. д-р Г. Николова, доц. д-р Л. Парашкевова, доц. д-р Д. Пашкулева, доц. д-р Н. Пешева, доц. д-р А. Попов, доц. д-р И. Русев, доц. д-р Ст. Стефанов, доц. д-р Г. Стоилов, гл. ас. д-р С. Чернева, гл. ас. А. Шулев, гл. ас. д-р К. Щерев, доц. д-р А. Янакиева, доц. д-р Р. Янков

Сътрудници: чл. кор. А. Балтов (ИМех-БАН, асоц. чл.), доц. д-р Сл. Славчев (ИМех-БАН, асоц. чл.), докторант Г. Чалъкова, проф. дмн Цв. Рангелов (ИМИ-БАН), доц. дмн Е. Стоименова (ИМИ-БАН), проф. дхн Д. Стойчев (ИФХ-БАН), проф. К. Казаков (ВСУ), д-р М. Йорданов (ТУ), ас.д-р И. Стефанов (ТУ), Prof. T. Schanz (RUB, GE), Dr. L. Roechter (RUB, GE), Prof. S. Diebels (Saarland University, GE), Prof. F. Wuttke (Bauhaus University, GE), Prof. G. Manolis (Aristotle University, GR), Prof. Dr. J.-B. Renard (LPC2E-CNRS, Orleans, FR), Dr. M. Francis (LPC2E-CNRS, Orleans, FR), Prof. Dr. G.N. Nurick (UCT, ZA), Dr. G.S. Langdon (UCT, ZA)

 


Последна промяна:11-05-2012