Print this page

Тема 1

МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИ, СТРУКТУРИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

 

Темата обхваща редица задачи, разглеждащи механичното поведение на различни материали (метали, метални и неметални композити, керамика, биологични тъкани), подложени на механични въздействия. За целта се разработват аналитични модели на макро-, микро- и нано-ниво и се извършват съответни числени симулации. Анализират се редица ефекти- микро- и нано-увреждане на метали, подложени на пластично формуване, триене между метални повърхности, химична атака върху порьозни минерални композити и съответно изменение на структурата и механичните им свойства, уякчаване на метални и неметални композити, съдържащи микро- и нано- пълнители и пр. Теоретичните разработки са допълнени от солидни експериментални изследвания на базата на нови техники и уреди за разрушително и безразрушително изпитване на материалите. В съответствие с Европейските стандарти се разработват учебни програми и пособия и се организират курсове за квалификация на специалисти по безразрушителен контрол. .

 

Изследователи: доц. д-р Роберт Флави Казанджиев (координатор); доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров; доц. д-р Васил Митев Василев; доц. д-р Йонка Петкова Иванова; проф. дн Васил Иванов Кавърджиков; доц. д-р Никола Младенов Николов; доц. д-р Людмила Парашкевова; доц. д-р Александър Петров Попов; доц. д-р Катя Маринова Симеонова; доц. д-р Георги Иванов Стоилов; Доц. Д-р. П. Господинов; Доц. д-р М. Миронова; доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева;доц. д-р Ана Янакиева Янакиева; Маг. инж. Й. Мирчев; Маг.инж. Ал. Алексиев; Лаб. И. Маринова


Сътрудници: Чл. кор. А. Балтов (ИМех-БАН, асоц. чл.); Проф. дн Н. Бончева (ИМех-БАН, асоц. чл.); Проф. дтн М.Миховски - ЛМДБК; Доц. д-р И. Младенов (ИББИ - БАН); Гл.ас. д-р Георги Стефанов - ИМет, БАН; Доц. д-р Светлана Янева - ИМет, БАН; Доц.д-р Б. Табакова - ТУ-София; Доц.д-р Т. Авджиева - СУ-София; Доц.д-р Т.Парталин- СУ-София; Гл.ас.д-р С. Янкова - ХТМУ; Чл. кор. Ст.Воденичаров - Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" ; Мед. д-р Г. Георгиев- Медицински Университет - Плевен; Проф. д-р З. Шмаудер - Уни - Штутгарт, Германия; Проф. дтн В.А. Троицкий, Институт по електрозаваряване "Патон"; НАНУ,  Киев, Украйна; Чл.кор.Е.Горкунов, Институт по машиноведения-УрОРАН, Екатеринбург; Доц.дтн В.Ковтун, Институт по механика и металополимерни системи,  НАНБ, Гомел, Беларус

 

 


Последна промяна:08-10-2012