Print this page

Физико-химична механика

Направление „Физико-химична механика" се занимава със създаване на материали с макро-, микро- и наноструктура и изучаването им чрез методи от областта на механиката, физиката, химията и инженерните науки. Теоретичните и експериментални изследвания са фокусирани върху взаимовръзките технологичен процес-структура-свойства на неметалните композитни материали. В частност това включва изучаване на полимерни нанокомпозити, усилени полимери, полимерни пени и рециклирани пластмаси, както и на силикатни композитни материали (усилени с фибри високоякостни бетони, самоуплътняващи се бетони с включени промишлени отпадъци, както и други строителни материали). За разрешаване на разнообразни технически и конструкционни проблеми се прилагат методи от областта на реологията, изследвания на повърхностни и междуфазови взаимодействия, физични анализи, наноструктури, механични изследвания (макро-, микро- и наномеханика, трибология, тестове за надраскване). Получените резултати разширяват базисните познания за изучаването на композитните матириали и нанокомпозитите с контролирана структура и очаквани свойства.

 

 

Служител

Стая

Phone
(+3592)

e-mail

доц. д-р инж. Валерий Борисов Найденов - Ръководител

420,

Блок 1

979 3229

naidenov@imbm.bas.bg

доц. д-р Маргарита Милчева Натова

118

979 6417

mnatova@imbm.bas.bg

доц. д-р Иван Александров Ростовски

109А

979 2011

i_rostovsky@abv.bg

доц. д-р Мирона Константинова Миронова - Научен секретар

109А

979 2011

mirona@imbm.bas.bg

инж. Евелина Миткова Симеонова-Иванова

203A,

Блок 1

979 3944

e_simeonova@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Ирена Тодорова Борованска

120

979 6409

reniboro@imbm.bas.bg

ас. Кристина Григорова

203,

Блок 1

979 2095 kristina.grigorova@imbm.bas.bg

инж. Таня Иванова Радева

226,

Блок 1

979 2450

radeva@imbm.bas.bg

Магдалена Иванова – докторант 203,
Блок 1
979 2095

-

Лаборант Румен Николаев Евлогиев

50

979 3221

revlogiev@gmail.com

 

м. н. ап. Георги Кирилов Гоцев

Работилница, 101

-

-

Асоциирани ЧЛЕНОВЕ

проф. Г. Захариев

209

979 6428

meziodo@gmail.com

проф. Г. Божинов

209

979 6428

g_bozhinov1931@abv.bg

доц. д-р Георги Костов Коцев 120 979 6409 g_kotzev@imbm.bas.bg
доц.д-р Страшимир Любенов Джумалийски 120 979 6409 str_djum@imbm.bas.bg

 

 

 


 


Последна промяна:10-05-2016