Print this page

Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика (ОЛЕМ)

ОЛЕМ е структурно звено към направление „Механика на флуидите“.

 

Презентации на ОЛЕМ:

Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна инфраструктура ДО-02-53 към Фонд „Научни изследвания“, както и по Еврoпейски проекти от програма Хоризонт 2020 на ЕС.

ОЛЕМ функционира като база за разработване и изпитване на наноматериали, и за обучение на докторанти и млади учени.

 

ОЛЕМ адрес: ул. Акад. Г. Бончев, Блок 4, 1113 София, България.

Служители

Стая

Телефон
(+3592)

E-mail

 

проф. дтн Румяна Коцилкова,  Ръководител


405

979 6462

kotsilkova@imbm.bas.bg

 

проф. д-р Евгени Иванов


427

979 6481

ivanov_evgeni@imbm.bas.bg

ivanov_evgeni@yahoo.com

 

доц. д-р Джовани Спинели

 

423 979 6476 spinelligiovanni76@gmail.com

 

гл.ас. д-р Верислав Ангелов


429

979 6407

v.angelov@imbm.bas.bg

 

ас. д-р Христиана Величкова


332

979 6475

hristiana_velichkova@imbm.bas.bg

 

ас. Радост Иванова -докторант


332 979 6475 r.ivanova@imbm.bas.bg

 

гл. ас. д-р Джихан Менсеидов


332 979 6475 menseidov@imbm.bas.bg

 

Асоциирани членове


 

доц. д-р Антония Топлийска


405, Блок 4 979 6462 a.topliyska@mail.bg

 

 


ЛИНК КЪМ: "PLAGIARISM DETEKTOR"

 

 Последна промяна:18-07-2020