Print this page

Тема 1

Тема 1: Механика, моделиране и управление на системи твърди и еластични тела.


Служители

Стая

Тел.: (02)

Е-mail

проф. дн Евтим Венец Захариев - ръководител

427

979 6481

evtimvz@bas.bg

проф. д-р Клементина Младенова

122

979-6418

clem@imbm.bas.bg

доц. д-р Александър Борисов Казаков

211

979 6429

kazak@imbm.bas.bg

доц. д-р Бойчо Иванов Маринов

211

979 64 29

boicho_marinoff@yahoo.co.uk

доц. д-р Галина Цветкова

407

979 6465

gtzvet@imbm.bas.bg

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Параметризации на тримерната група на въртене и приложение на задачи от тяхното разлагане. Водещ изследовател: проф. д-р Клементина Димитрова Младенова

Ще се изследват задачи от разлагане на ротации по три произволни оси в тримерното пространство и в този смисъл да се предложат т.н. нови Ойлерови ъгли.

2. Изследване на динамиката големи eластични конструкции. Водещ изследовател: проф. д.н. Евтим Захариев

Ще продължи работата по моделиране на динамиката на големи еластични системи, подложени на външни натоварвания, вълнови процеси и земетресения. Ще се разработват методи и програмни системи за планиране и оптимизиране на движенията на еластични системи и такива с неуправляеми степени на свобода с цел подтискане на нежелани премествания и вибрации.

3. Изследване на динамичните и виброударни натоварвания в определен клас машини с оглед гарантиране на нормалната им работа в експлоатационен режим. Водещ изследовател: доц. д-р Бойчо Маринов

Ще продължи работата по изследване на динамичните и виброударните процеси в различни класове машини ( най-вече – транспортни средства и дървообработващи машини), с цел гарантиране на нормалната им работа и намаляване загубите на енергия в експлоатационен режим.

4. Синтез и числено моделиране на оптимални и безопасни траектории за целите на съвместна работа робот-човек. Водещ изследовател: доц. д-р Галина Цветкова

Планиране на оптимални движенията и избягване на стълкновения за работа на роботизирана ръка в сложна среда. Синтез на управление, което ще осигурява избягване на статични или динамични препятствия в рамките на частично или напълно неподредена работна среда.

5. Изследване на механични системи твърди тела с предварително (закономерно) обусловени връзки и взаимодействия. Водещ изследовател: доц. д-р Александър Казаков

Механо-математично моделиране на механични системи, осъществяващи пространствена трансформация на движението в пространства с по-висока размерност. Предвижда се моделиране основно на трансформацията на ъгловото движение в 2D и 3D аспект. Изследване поведението на модели от системи тела вследствие на ударни и виброударни процеси. Характеризиране динамичните свойства на вискозоеластичните елементи, подложени на различни видове външно натоварване. Получените резултати да се приложат в случаите на ударни и вибрационни трансмисии, подложени на много големи деформации и натоварвания. Извършване на изследвания в областта на експерименталната динамика, метода на крайните елементи, както и в анализа на сигналите.


Последна промяна:05-02-2016