Print this page

Математическо моделиране и числени симулации

 

Понастоящем в звеното работят 10 сътрудници на постоянен трудов договор: двама професори дн, един доц. дн, двама доц. д-р, трима гл. асистенти, двама асистенти. Освен това, към звеното работят  двама асоциирани членове (един проф. и един доцент) на ИМех.

 

 

служители

стая

тел.

e-mail

Проф. дн Даниел Данчев Р-л

310

979 6447

daniel@imbm.bas.bg

Проф. дн Стефан Стефанов

404

979 6463

stefanov@imbm.bas.bg

Доц. дн Станимир Илиев 330 979 6488 stani@imbm.bas.bg

Доц. д-р Петър Господинов

404

979 6463

png@imbm.bas.bg

Доц. д-р Нина Пешева

304

979 6439

nina@imbm.bas.bg

Гл. ас. д-р Добри Данков

330

979 6488

dankov@imbm.bas.bg

Гл. ас. Владимир Русинов

404

979 6463

vladimir@imbm.bas.bg

Гл. ас. д-р Кирил Щерев

421

979 2007

Click here to see email

Ас. д-р Надежда Бънзарова

105

979 6701

nadezhda@imbm.bas.bg

Ас. д-р Галин Вълчев 105 979 6701 gvalchev@imbm.bas.bg
Асоц. член - Проф. дн Йордан Бранков 304 979 6439 brankov@imbm.bas.bg

Асоц. член - Доц. д-р Славчо Славчев

326

979 6456

slavcho@imbm.bas.bg

 


 

През периода 2014 - 2017 г. колективът на звеното ще работи по две основни теми:

 

А) "Моделиране на явления и процеси от интерес за съвременните микро и нано-технологии и био-процеси: модели на пренос, ефект на Казимир, фазови трансформации и равновесни форми"

 

Б) "Числено изследване на мултимащабни процеси и явления в микро- и нано- флуидни системи"

 

Имайки предвид учените, които към настоящия момент са ангажирани в звеното, основно ударение ще се постави на разработването на модели, алгоритми, числени схеми и програмни продукти за :

 

1. Математическо моделиране на взаимодействия, свойства и поведение на ниско-размерни флуидни системи, включващо и разглеждането им като елемент от микро- и нано-системи и устройства.

2. Моделиране на процеси в микро-флуидиката и очертаващата се пионерна област на нано-флуидиката.

3. Числени схеми и алгоритми и конкретни реализации за приложение на методи Монте Карло при изследване на:

  • течения на разредени газове в микроканали и газови МЕМС;

  • транспортни процеси и биологични системи;

  • явления, базирани на само-организирана критичност: лавини, земетръси и други подобни.

4. Моделиране процеси на мокрене и разпространение на течност върху химически или геометрично хетерогенни повърхности. Моделиране на интерфейси - свойства и взаимодействие на микро- и нано-обекти с тях.

5. Разработка на ефективни паралелни алгоритми на конкретните програмни приложения

6. Отчитайки, че институтът е проблемно-ориентиран към научното направление Информационни и комуникационни технологии, в звеното ще се разработват математически модели на информационни и комуникационни процеси, базирани на сложносистемната методология. Последната включва опита в моделирането на неравновесни термодинамични системи, само-организирана критичност, дисипативни процеси, които са предмет на изследване в задачи 1-4.

 

 

Публичен архив:

A pressure based, iterative finite volume method is developed for calculation of compressible, viscous, heat conductive gas flows at all speeds. For more information click here.

 

Dynamic Meniscus Profile Method for Detertmination of the Dynamic Contact Angle in the Wilhelmy Plate Geometry is developed and availablel for use here.

 


Последна промяна:07-10-2016