Print this page

Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика (ОЛЕМ)

ОЛЕМ е структурно звено към направление „Механика на флуидите“.

 

Презентации на ОЛЕМ:

Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна инфраструктура ДО-02-53 на Фонд „Научни изследвания“, както и по Еврoпейски проекти от програма Хоризонт 2020 и Седма Рамкова програма на ЕС.

ОЛЕМ функционира като база за разработване и изпитване на наноматериали; за обучение на докторанти и млади учени.

 

ТЕМИ И ЗАДАЧИ:

Тема 2Б от Научно-изследователския план на МФ,ИМех-БАН (2017-2019):

"Полимерни нанокомпозити" - Ръководител: проф. дтн Румяна Коцилкова

Научна Задача: "Полимерни наникомпозити с графен и въглеродни нанотръби - технология, свойства и приложение" - Ръководител: проф. д-р Евгени Иванов

 

Разработват се и се изследват нови полимерни нанокомпозити с графен и въглеродни нанотръби за функционални и структурни приложения. Експерименталните и теоретични изследвания са фокусирани върху механика на флуиди (реология), микро- и наномеханика на материали и повърхности, материалознание, физика и физикохимия. Прилагат се методите на експеримента реология, реологично моделиране, наноиндентация, трибология, деформация и разрушение, термичен анализ, структура и морфология. Целта на  изследванията е намиране на взаимовръзка между структурата и свойствата на нанокомпозитните материали при перколационната концентрация на напълване, в зависимост от междуфазовите и междучастичковите взаимодействия, за дизайн на нови полимерни нанокомпозити с приложение в 3D печат, в електрониката и мехатрониката.

 

ОЛЕМ адрес: ул. Акад. Г. Бончев, Блок 4, 1113 София, България.

Служители
Стая
Телефон
(+3592)
E-mail
проф. дтн Румяна Коцилкова,  Ръководител

405

979 6462

kotsilkova@imbm.bas.bg

проф. д-р Евгени Иванов

427

979 6481

ivanov_evgeni@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р Иванка Петрова

332

979 6475

ivanka.petrova@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р Верислав Ангелов

429

979 6407

v.angelov@imbm.bas.bg

ас. д-р Христиана Величкова

332

979 6475

hristiana_velichkova@imbm.bas.bg

ас. д-р Поля Ангелова

425 979 6481

p.angelova@imbm.bas.bg

ас. Радост Иванова -докторант

425 979 6481 r.ivanova@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Джихан Менсеидов

429 979 6407 menseidov@imbm.bas.bg

Асоциирани членове

доц. д-р Антония Топлийска

405, Блок 4 979 6462 a.topliyska@mail.bg

 


ЛИНК КЪМ: "PLAGIARISM DETEKTOR"

 

 Последна промяна:24-11-2019