Print this page

Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика (ОЛЕМ)

ОЛЕМ е структурно звено към направление „Механика на флуидите“.

 

Презентации на ОЛЕМ:

  • ОЛЕМ Брошура
  • Nanotechnology Research at OLEM
  • Rheology of Nanocomposites
  • Fine Mechanical Tests at Micro&Nanoscalе

Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна инфраструктура ДО-02-53 на Фонд „Научни изследвания“, както и по Еврoпейски проекти от програма Хоризонт 2020 и Седма Рамкова програма на ЕС.

ОЛЕМ функционира като база за разработване и изпитване на наноматериали, и за обучение на докторанти и млади учени.

В ОЛЕМ се разработват и изследват нови полимерни нанокомпозити с графен, въглеродни нанотръби, метални наночастици и наноглина, за функционални и структурни приложения. Експерименталните и теоретични изследвания са фокусирани върху механика на флуиди, механика на повърхности, материалознание, физика и физикохимия. Прилагат се методите на експерименталната реология, реологично моделиране, наноиндентация, трибология, макромеханика, термичен анализ, структура и морфология. Резултатите от тези изследвания ще разширят познанията върху взаимовръзките структура-свойства, перколационната концепция и междуфазовите взаимодействия, за дизайн на полимерни нанокомпозити с приложение в електрониката и мехатрониката.

ОЛЕМ адрес: ул. Акад. Г. Бончев, Блок 4, 1113 София, България.


Служители
Стая
Телефон
(+3592)
E-mail
проф. дтн Румяна Коцилкова,  Ръководител

405

979 6462

kotsilkova@imbm.bas.bg

проф. д-р Евгени Иванов

427

979 6481

ivanov_evgeni@imbm.bas.bg

ас. д-р Иванка Петрова

332

979 6475

ivanka.petrova@imbm.bas.bg

ас. д-р Верислав Ангелов

429

979 6407

v.angelov@imbm.bas.bg

ас. Христиана Величкова-докторант

332

979 6475

hristiana_velichkova@imbm.bas.bg

ас. Поля Ангелова - докторант

425 979 6481

p.angelova@imbm.bas.bg

ас. Радост Иванова -докторант

425 979 6481 r.ivanova@imbm.bas.bg

ас. д-р Джихан Менсеидов

429 979 6407 menseidov@imbm.bas.bg

Асоциирани членове

доц. д-р Антония Топлийска

405, Блок 4 979 6462 a.topliyska@mail.bg

 

 


 

 Последна промяна:13-12-2018