Print this page

Група МЕХАТРОЛ

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ГРУПА МЕХАТРОЛ

 

 

 

 

1. Д Е К Л А Р А Ц И Я - За независимост и безпристрастност


2. ДЕКЛАРАЦИЯ - по политиката по качество


3. ОПОС 01.00 ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА - За сертифициране на строителни продукти по системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели ”1+” и ”1”


4. ОПОС 02.00 ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА -За сертифициране съответствието на производствен контрол на строителни продукти по система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели”2+”


5. СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА на група"МЕХАТРОЛ" и справка за професионалния опит и техническата му компетентност по видове продукти


6. ПрК I-07 - Управление на спорове, жалби и възражения


7. ПрК I-09 - Процедура за идентификация, разглеждане и решаване на предполагаеми или доказани случаи на конфликт на интереси


8. О Р Г А Н И Г Р А М А -Институт по механика-БАН

 

9. Доклад от вътрешен одит за 2019г.

 

10. Отчет за дейността на група“Мехатрол“ за 2019г.

 

11. Регистър на издадени сертификати 2019г. по български ред

 

12. Регистър на издадени сертификати 2019г.-Регламент 305_2011

 


Последна промяна:03-02-2020