Print this page

Група МЕХАТРОЛ

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ГРУПА МЕХАТРОЛ

 

 

 

 

1. Д Е К Л А Р А Ц И Я - За независимост и безпристрастност


2. ДЕКЛАРАЦИЯ - по политиката по качество


3. ОПОС 01.00 ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА - За сертифициране на строителни продукти по системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели ”1+” и ”1”


4. ОПОС 02.00 ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА -За сертифициране съответствието на производствен контрол на строителни продукти по система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели”2+”


5. СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА на група"МЕХАТРОЛ" и справка за професионалния опит и техническата му компетентност по видове продукти


6. ПрК I-07 - Управление на спорове, жалби и възражения


7. ПрК I-09 - Процедура за идентификация, разглеждане и решаване на предполагаеми или доказани случаи на конфликт на интереси


8. О Р Г А Н И Г Р А М А -Институт по механика-БАН

 

9. Доклад от вътрешен одит 2017г.

 

10. Отчет на дейността на група”Мехатрол” и осигуряване безпристрастността при провеждане дейностите по сертифициране на строителни продукти през 2017г.

 


Последна промяна:14-01-2019