Print this page

Образование

Учените от Института по механика участват активно в образованието на високо квалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложна механика, биомеханиката и мехатрониката.

Институтът има средно по 15 докторанти на година. Учени от института четат лекции в СУ "Кл. Охридски", ТУ - София, ПУ "П.Хилендарски", ТУ - Варна и др. Те са канени да изнасят лекции също за студенти и докторанти във Франция, Германия, Белгия и САЩ. В ИМех се организират курсове за следдипломна квалификация на специалисти по безразрушителен контрол на машини и съоръжения, в съответствие със стандартите ISO 9712, ISO 20807, ISO 18436, EN 473 и EN 4179.

Създадени са имитационни модели и учебен софтуер, приложими за откриване и обучение на млади таланти в България в областта на математиката и механиката. Институтът има спечелен проект по Оперативна програма "Развитие на човешки те ресурси" на ЕС за подкрепа на обучението на докторанти и млади учени в областта на микро- и нано-механиката.

Проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”

Договор BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г.

http://www.iempam.bas.bg/ESFdogovor.html

Първа част на обучителен модул I


Последна промяна:04-04-2013