Print this page

Обяви


БАН-ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА

 

София 1113, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 4, тел: +359 2 979 64 20, факс:+359 2 870 74 98

 

 

На основание Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 21.11.1997 г., доп., бр. 37 от 1.04.1998 г., изм., бр. 15 от 19.02.1999 г., бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г., изм. бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) и Решение на Управителния съвет (УС) на Българската академия на науките (БАН) в заседание от 23 март 2017 г., Протокол № 4, т. 10.1 във връзка с писмо вх. № 32-27-15/24.02.2017 г. от директора на Института по механика и Доклад № 46-06-68/17.03.2017 г. на отдел „Правна дейност“ и отдел „Управление на собствеността“

 

О Б Я В Я В А

 

На 29. 06. 2017 г. от 11.00 часа в сградата на Института по механика, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 4 ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственст на Института по механика към БАН, машини и съоръжения с начална тръжна цена, както следва:

за набиране на асоциирани партньори в проект

Център за Компетентност

по тематичната област „Мехатроника и Чисти технологии“

на консорциум с координатор Института по Механика- БАН

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)
Срок за подаване на оферти - 30.06.2016
Application deadline: 10/01/2016

Последна промяна:11-05-2016