Print this page

Механика на флуидите

 

 

служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

проф. дмн Николай Колев Витанов - ръководител

116

979 6416

vitanov@imbm.bas.bg

чл. кор.проф. дмн Стефан Петров Радев

327

979 6457

stradev@imbm.bas.bg

проф. д-р Соня Стоянова Табакова

423

979 6476

stabakova@imbm.bas.bg

доц. дн Радко Петков 224 979 6433 rpetkov@imbm.bas.bg

доц. д-р Поля Стайкова Добрева

224

979 6433

polya2006@yahoo.com

доц. д-р Елена Ванчева Николова

308

979 6443

elena@imbm.bas.bg

доц. д-р Данчи Христова Кулова-Ненова

336

979 6435

dantchi@imbm.bas.bg

доц. д-р Красимир Борисов Радев

102

979 6407

kbradev@imbm.bas.bg

доц. д-р Нина Филипова Филипова

324

979 6454

philipova@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Светла Петрова Миладинова-Маринова

226

979 6435

svetla@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Олга Ничева 224 979 6433 olgani@imbm.bas.bg
гл.ас. д-р Мила Чиликова-Любомирова 224 979 6433 milachl@imbm.bas.bg

ас. Васил Лазаров Френкев

332

979 6475

vasil@imbm.bas.bg

д-р Иван Пейчев Йорданов

224 979 6433 i_jordanov@yahoo.com

д-р Христо Стефанов Илиев

224

979 6433

hristo@zonebg.com

Крум Григоров Григоров

224

979 6433

krum@yahoo.com

Асоц. член - доц. д-р Моньо Донев Карталев

224

979 6433

kartalev@geospace4.imbm.bas.bg

Асоц. член - гл. ас. Георги Симеонов Василев

328

979 6454

gsimeonov48@yahoo.co.uk

 

Механиката на флуидите е фундаментална научна област, изучаваща механичните и статистико - механичните аспекти на три от четирите основни състояния на материята. Поради повсеместното разпространение на макро- и микро- флуидните системи и тяхното голямо значение за технологията и обществото, в направление Механика на флуидите на Института по механика се провеждат интензивни изследвания в следните области:

- Математическо моделиране и числено симулиране на течения на течности и газове, срещащи се в технологични и химически процеси и в околната среда.

- Изучаване на динамиката и устойчивостта на капилярни струи и капки, термо- и концентрационно-капилярната неустойчивост на еднослойни и двуслойни системи от вискозни течности и бинарни смеси.

- Изследване на магнитохидродинамичната и електрохидродинамичната неустойчивост на магнитни и диелектрични течности.

- Прилагане на хидродинамичен подход за моделиране на процеси в околоземното космическо пространство (атмосфера, йоносфера и магнитосфера). Числено се моделира взаимодействието между слънчевия вятър и комети или немагнит ни планети.

- Линеен и нелинеен анализ на времеви редове за еволюцията на характеристиките на флуидни системи

- Разработка и приложение на методи за аналитично и числено решаване на нелинейни диференциални, интегрални и интегродиференциални уравнения, свързани с описание на флуидни системи

- Изследване и математическо моделиране на динамиката и ефективността на флотация и сепарация за системи и апарати в минната и хранително - вкусовата индустрия, както и в системите за очистка на води за нуждите на екологията и опазването на околната среда.

- Приложение на математически апарат, разработен във връзка с механиката и статистическата механика на флуидите и насочен към изучаване на кинематиката, динамиката и еволюцията на сложни механични, химични, биологични, икономически и социални системи

-Числено и аналитично се изследват течения на биофлуиди с приложение към микро и наномеханиката на клетъчното движение

-На основата на оригинални патенти и изобретения се проектират автоматизирани хидротранспортни системи за напояване (тръбопроводни течения с многоточ ково отдаване на вода) и компютърно управляеми фонтанни системи . Изградени са художествени фонтани в София и други градове на страната.


 


Последна промяна:07-04-2017