Print this page

Оборудване и услуги

Изпитване в ОЛЕМ:

Лабораториите в ОЛЕМ са  оборудвани с уникална апаратура за механични, термични и реологични изпитвания на материали. Изпитват се полимерни наноструктурни материали и покрития, керамика и метали, за приложение в микро и наноелектрониката, мехатрониката и други инженерни области.

 

ЛАБОРАТОРИИ НА ОЛЕМ:

 • Микро и наномеханика
 • Реология и термичен анализ
 • Нанотехнологии и нанокомпозити
 • Прототипиране и 3D печат


ОЛЕМ ИЗВЪРШВА:

Наномеханични изпитвания на повърхности: наноиндентация, нанонадраскване, нанотрибология, адхезия на филми и покрития към повърхности, Атомно силова микроскопия и наноиндентация на меки материали с AFM;

Структура на повърхността - AFM и SEM микроскопия

Микромеханични изпитвания на повърхности: микроиндентация, надраскване, триене и износване, коефициент на триене;

Якостни и деформационни изпитвания при опън, огъване, усукване и натиск на фолиа, филми, влакна, малки образци и детайли  (в термокамера, 20-170оС);

Реологични изследвания на широк спетър от материали: нанодисперсии, полимери,  масла, материали за хранително-вкусовата промишленост, за козметика и фармация, дентални материали, и др.;

Динамичен механичен термичен анализ при усукване (DMTA) в широк температурен диапазон (от -80оС до 600оС );

Термичен анализ (DSC и TGA) във въздушна и азотна атмосфера;

Топлопроводност и термична дифузия в температурен обхват от -100 до 500оС;

Екструзия на филамент за 3D принтиране (1.75 мм и 3 мм);

Получаване на нанодисперсии с графен, въглеродни нанотръбички и други нанопълнители в течни среди чрез механично и ултразвуково диспергиране;

Разработване на прототипи чрез 3D принтиране.


За контакт:  Тел. 02-979-6462  ,  02-979-6481  ,  02-979-6407


Оборудване в ОЛЕМ за механични, реологични и термични изпитвания:

UNMT: Nanomechanical - Nanoindentation and AFM Tests (Bruker-CETR):

 • Нано-индентация с Беркович индентор: нано-твърдост, модул на Юнг.
 • Нано-индентация и сканиране на отпечатъка с Атомно силов микроскоп.
 • Нано-индентация с върха на кантилевъра на Атомно-силов микроскоп: за фини полимерни филми и биологични материали.
 • Наноструктура и анализ на фази на повърхности с Атомно силов микроскоп.
 • Повърхностна грапавост на филми и покрития с Атомно силов микроскоп.

UMT: Macro & Micro Mechanical Tests (Bruker-CETR):

 • Деформация и разрушение; якости и модул на Юнг (при опън, огъване, усукване и натиск); пълзене и релаксация, еластичност и пласичност. Изпитване на малки образци, фолиа и влакна.
 • Тест на опън, усукване и огьване в термокамера при температури 20-150оС.
 • Трибология: устойчивост на триене и износване, коефициент на триене, дълбочина на износване. Ротационно и линейно триене: стандартни тестове „пин върху пръстен“, „сфера върху диск“.
 • Микроиндентация (по Vickers и Rockwell): микротвърдост, модул на Young при индентация.
 • Микро/Нано-надраскване: устойчивост на надраскване, дълбочина на надраскване, коефициент на триене при надраскване, адхезия на покрития към подложка, деламиниране на филми.

AR-G2 Rheometer & DMTA (TA Instruments):

 • Реология на течности (в широк диапазон на вискозитета), от течности с нисък вискозитет, до полимерни стопилки, дисперсии и пасти, масла, бои, адхезиви, био-медицински материали, дентални материали, козметики & лекарства, продукти на хранително-вкусовата промишленост (тесто, шоколад, млека, плодови концентрати и др.)
 • Реология на твърди тела – термомеханичен анализ (DMTA при усукване).

Tермичен анализ, DSC - Q20 (TA Instruments)

 • Диференциална сканираща калориметрия
 • Температурни преходи - Tg, Tc, Tm
 • Определяне на температурата и времето до началото на окисляване

Tермичен анализ, TGA - Q50 (TA Instruments)

 • Tермогравиметричен анализ
 • Tермична стабилност
 • Tермична деградация

Оптичен микроскоп Leica DM 750

 • Визуализация на материали и изобразяване в режим на трансмисия
 • Увеличение 4х - 100х
 • Дигитална камера, софтуер и поляризационнен кит

X400 PRO German RepRap 3D printer

 • Fused Deposition Modeling (FDM-FFF) тип 3D принтер
 • PLA, ABS, PU, PA filament материали

Light Flash, LFA 467 Hyper Flash (NETZSCH)

 • Топлопроводност (0.1 - 4000 W/(mK)
 • Термична дифузия (0.01 - 2000 mm2/s)
 • Специфичен топлинен капацитет
 • Температурен диапазон от -100 до 500оС

Tabletop SEM HIROX SH-4000M

 • 30x - 60 000x увеличение
 • SE & BSE детектор
 • 5 kV - 30 kV волтаж
 • 15 nm резолюция

Последна промяна:15-02-2020