Print this page

Обяви

Институт по Механика – БАН, с адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.4, отдава под наем, чрез договаряне две помещения на един наемател, в блок 4 на Института по Механика в НК-1 на БАН, с предназначение офис, с площи съответно 14,3 кв.м и 18 кв.м.

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 68 от 31.07.2020 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление по Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

Институтът по механика при БАН търси да назначи изследовател на непълно работно време

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)

Последна промяна:11-05-2016